Modul umožňuje operativní evidenci majetku na evidenčních kartách, technickou a účetní evidenci včetně evidence a výpočtu odpisů (daňových i účetních). S aplikací pracují především účetní. Aplikace Majetek je určen pro zajištění evidence veškerého majetku v podniku, tj. hmotného a nehmotného investičního majetku a hmotného a nehmotného drobného investičního majetku. Je rozlišována evidence vlastního majetku a pronajatého majetku. Programové vybavení umožňuje vedení evidence na kartách majetku, zaznamenání údajů, které popisují stav a umístění majetku, způsob odpisování (daňového i účetního) a výši odpisů a další informace, např. datum inventury. Na každé evidenční kartě je průběžně evidována historie odpisování. Pokud se investiční majetek skládá z dílčích částí, které je třeba dále evidovat, je možné tento seznam rovněž na kartě uvést. Modul podporuje sledování umístění majetku a osobní odpovědnosti za převzatý majetek včetně historie. Programové vybavení poskytuje funkce pro podporu provádění inventur majetku, evidence inventur. Využívá identifikačních prvků typu bar-code nebo čipů a zpracování inventury pomocí přenosných terminálů s vybaveným příslušným snímačem. Podporuje všechny zákonem připouštěné varianty pro daňové i účetní odpisování.

Konkrétní aplikované funkce

Obecně

 • Export účetních tříd.
 • Export daňových koeficientů.
 • Export číselníku místností.
 • Export číselníků pracovníků.
 • Export typů majetku.
 • Export druhů majetku.
 • Export údajů o zpracování podle druhu majetku.

Karta majetku nebo souboru majetku

 • Export karet majetku – dlouhodobý hmotný, nehmotný, drobný hmotný nehmotný.

Zpracování

 • Export účetních odpisů.
 • Export daňových odpisů.

Sestavy, výstupy

 • Seznamy majetku.
 • Rekapitulace účetních a daňových odpisů.
 • Inventurní seznamy.
 • Perspektiva účetních odpisů.
 • Perspektiva daňových odpisů.

Přednosti aplikace MAGIS Majetek

 • Přesný přehled o stavu majetku v podniku (z hlediska finančního i technického) a o jeho umístění v podniku nebo ve firmě.
 • Usnadňuje provádění inventarizace.
 • Na základě nastavených parametrů umožňuje jednoduché a automatické účetní zpracování.
 • Možnost využití různých identifikačních prvků pro automatizované zpracování evidence: čárový kód, čip.
 • Možnost mobilní inventarizace.
 • Otevření dveří do automatizace, digitalizace a průmyslu 4.0.

eInventura

Aplikace eInventura je určena pro elektronickou inventarizaci majetku s použitím mobilního
terminálu vybaveného skenerem. Aplikace je propojena na centrální server s evidencí majetku a je
navržena jako „inventura s nápovědou“ (tedy zobrazuje seznam evidovaných položek – nápovědu, co
je evidováno). Umožňuje pracovníkům provádějícím inventuru získat v terénu seznam evidovaného
majetku, zaznamenat do terminálu informaci o jeho nalezení a případně i v omezené míře provádět
některé změny v evidenci (změna umístnění – místnost / středisko).

Komunikace, předávání dat

eInventura je webová „klientská“ aplikace (ukládá si data na klientském zařízení), tedy může být
používána na libovolném mobilním zařízení připojeném k internetu a s nastaveným připojením na
podnikový server. Na základě specifikace si aplikace stáhne podle zadaného filtru (druh majetku /
středisko / místnost) data z centrálního serveru – seznam majetku, a tyto položky zobrazí na
obrazovce terminálu. Obsluha postupně zadává ID položky (skenuje / zadává inventární čísla) do
aplikace terminálu, zadané položky jsou (barevně) označeny jako nalezené. Každá nalezená položka
(a zároveň každá úprava položky, jako je například změna místnosti) je odeslána na centrální aplikační
server.
Pokud je terminál mimo internetové připojení, dojde k odeslání pro všechny doposud neodeslané
položky automaticky následně, jakmile terminál bude v dosahu připojení. Data jsou mezitím uložena
v paměti mobilního terminálu. Terminál tedy výhodně kombinuje funkce off-line a on-line mobilních
terminálů.