Aplikace Řízení výroby je určena pro zpracování obchodně – výrobních procesů u podniků orientovaných převážně na zakázkovou výrobu.

Modulárních informační systémy:

 • Prodej.
 • Technologická příprava výroby.
 • Kapacitní plán.
 • Řízení jakosti.
 • Expedice a fakturace.

Prodej

Webové rozhraní pro správu evidence požadavků odběratelů na výrobu s primární orientací na zakázkovou výrobu. Hlavní předností tohoto systému je možnost sledování stavů plnění objednávek vzhledem k zákazníkovi nebo vedení obchodní dokumentace se zákazníkem. To v sobě zahrnuje evidenci entit kredit limitu, smluv, potvrzení objednávek atd. Součástí této technologie je dále evidence smluvních podmínek (platebních, dodacích) za jednotlivé odběratele.

Systém poskytuje evidenci typizovaných výrobků s popisem a popis vlastností výrobků pro odběratele. Dále disponuje možností ocenění výrobků cenou podle ceníků s parametrizovanými vlastnostmi jako platností od – do, dle zákazníka, dle odběrového množství v tuzemských i zahraničních měnách.

V rámci systému je možno provádět různé strategie pro předávání objednávek do výroby, evidovat výrobní zakázky, kumulovat požadavky zákazníků do optimální výrobní dávky (resp. zakázky).

Systém dále poskytuje možnosti pro kalkulaci nákladů na realizaci objednávky podle kalkulačních vzorců včetně výpočtů nákladů na realizaci objednávky. Součástí jsou různé metodiky kalkulace nákladů a uživatelsky definované kalkulační vzorce.

Z hlediska fakturace poskytuje systém možnosti pro fakturaci výrobků podle objednávek zákazníkovi. Proforma faktury – zálohové listy; realizační faktury – daňové doklady s vazbou na Finance (kniha faktur vydaných). Dále možnosti vedení platebního kalendáře k objednávce nebo vyúčtování přijatých záloh. Systém poskytuje výstupy k rekapitulaci prodejů za zákazníky podle sortimentu nebo období. Dále pak náhled na ziskovost objednávek / zakázek.

Konkrétní aplikované funkce

 • Evidence POPTÁVEK.
 • Evidence NABÍDEK.
 • Evidence OBJEDNÁVEK.
 • Katalog výrobků, ceníky – cenotvorba.
 • Předání objednávky k realizaci – výroba.
 • Kalkulace objednávky.
 • Fakturace objednávky.
 • Obchodní analýza a rozbory.

Technologická příprava výroby

Webové rozhraní pro detailní technickou specifikaci výrobku. Součástí systému je evidence technologických postupů výrobku (TP), výrobní operace, rozpisy materiálu atd. Umožňuje napojení na rozhraní CAD systémů (zpracování rozpisek). Systém poskytuje evidenci výrobní dokumentace k výrobku / zakázce. Součástí je dále možnost normování – časové a množstevní normy operací pro plán / odměňování. Zabudovaná je zde funkcionalita pro automatické přepočty norem plánu (podle monitoringu výroby).

Konkrétní aplikované funkce

 • Technologický postup, kusovník.
 • Technologická dokumentace.
 • Rozhraní CAD systémů.
 • Automatické přepočty norem plánu.

Kapacitní plánování

Webové rozhraní pro možnost spravování kapacitního plánu výroby. Uživatelé mají možnost nastavovat plán dle různých parametrů. Součástí jsou plánovací kalendáře zdrojů, parametry pro modifikace algoritmu plánování (dopředu, dozadu, …). Do plánu zde vstupuje výrobní fronta plánu – výrobní zakázky nebo objednávky zákazníků nebo předběžné objednávky zákazníků. Součástí plánování je poskytování možností zařazování různých odstávek výroby, poruchy strojů atd. Systém poskytuje náhled na stav skladů materiálu a sklady nástrojů.

Při zpracování kapacitního plánu dochází k výpočtu termínů výrobních operací a termínů dodání (resp. termínů výroby) s ohledem na kapacitní omezení výrobních zdrojů (stroje, nástroje) a s ohledem na dostupnost vstupů (materiál). Systém dále umožňuje kapacitní plán schvalovat, tisknout sestavy nebo předávat jej do výroby. Dále disponuje možností monitoringu plnění plánu – sledování skutečnosti a také automatický přepočet plánu podle průběžného monitoringu dle skutečnosti.

Konkrétní aplikované funkce

 • Nastavení plánu, parametry plánu.
 • Vstupy plánu.
 • Zpracování kapacitního plánu.
 • Funkce kapacitního plánu.

Řízení jakosti

Webové rozhraní pro řízení jakosti. Uživatel má možnost nastavovat kontrolní činnosti v technologickém postupu nebo označování kontrolních operací. Součástí technologie je poskytnutí plánu kontrolní činnosti, stanovení šablon pro kontrolu kvality nebo šablon pro měření podle (typů) výrobků a výrobních operací (stroj). Evidence kontrolních pokynů poskytuje předpis pro provedení kontrolní činnosti. Umožňuje automaticky generovat pokyny ve výrobě.

Součástí jsou dále periodické kontroly nebo dotazované kontroly a sledování provedení kontrolních operací (obsluhou stroje) a poskytnutí výsledků kontrolních operací (splnění předepsaných parametrů). Systém mimo jiné také poskytuje evidenci neshod – specifikaci neshodných výrobků v rámci odvádění výroby. Součástí jsou různé reporty pro kvantifikaci neshod podle pracovníků / viníků nebo podle výrobků / zakázek a také možnost tisku protokolu o neshodách.

Konkrétní aplikované funkce

 • Nastavení kontrolní činnosti v technologickém postupu.
 • Plán kontrolní činnosti.
 • Kontrolní pokyny.
 • Evidence neshod – specifikace neshodných výrobků v rámci odvádění výroby.
 • Reporty – přehledy.
 • Formulář – protokol o neshodách.

Expedice a fakturace

Webové rozhraní pro evidenci expedičních skladů. Tento systém zaměřený pro expedienty poskytuje možnost specifikace dokladových řad pro individuální chování systému v případě vystavování expedičních dokladů. Uživatel má možnost pořizovat dodací listy nebo doklady pro přesun na jiný expediční sklad. Systém umožňuje vytvářet a editovat tyto doklady a poskytnout tištěnou formu dodacího listu. Systém zahrnuje rovněž funkcionalitu pro vystavování faktur nebo také vratek k expedičním dokladům a k nim vázaného vystavování dobropisů. Systém dále poskytuje možnost evidovat zásobu nejen v rámci skladů, ale také do úrovně lokací. Součástí systému je poskytnutí možnosti provádět inventarizaci expedičních skladů a také možnost provádět uzávěrku. Uživatel má mimo jiné možnost provést výpočet a zobrazení časové analýzy, a to s možností parametrizace včetně nad-skladového výpočtu. Funkcionalita terminálových funkcí není v řešení zahrnuta.

Konkrétní aplikované funkce

 • Evidence skladu expedice, stavy skladu podle výrobků, zakázek, odběratelů.
 • Výdejové doklady – pořízení dokladu, editace dokladu, tisk dokladu.
 • Expedice dokladu.
 • Lokace – evidence lokací ve skladu expedice.
 • Mobilní terminály a skladové operace: podpora vybraných skladových operací pro mobilní terminály (vozíkové / ruční).
  • Funkce: Nakládka, přidělení lokace, změna.
 • Lokace a výdejový doklad.
 • Fakturace dle výdejového dokladu.
 • Přiřazení prodejní ceny (podle Zakázky – Objednávky podle ceníku / podle DL).
 • Uzávěrka skladu, stav skladu k datu.
 • Inventarizace.
 • Výstupy – kontrolní / informativní.

Přínosy aplikace MAGIS RV

 • Lze reálně očekávat dosažení vysoké míry automatizace klíčových podnikových procesů a s tím související zvýšení efektivity výroby.
 • Automatické výpočty profitability realizovaných jednotlivých zakázek. Detailní protokolování nákladových položek zakázek.
 • Vytváření, vydávání a distribuci úplné výrobní dokumentace. Kvalita a podrobnost vydávané dokumentace.
 • Kontrolní mechanismy v podnikových procesech.
 • Vyšší přehlednost týkající se dostupnosti podnikových zdrojů a vytížení kapacit.
 • Začlenění aplikace do stávajících podnikových procesů, respektování zavedených organizačních postupů.
 • Podpora pro variantní výrobní postupy a variantní kusovníky.