Translation in progress

 

Charakteristika firmy 

Firma Strojírna Vehovský s.r.o. je menší strojírenská firma, která se orientuje na zakázkovou strojírenskou výrobu. Firma vyrábí dílce pro stálé zahraniční odběratele. Výroba je realizována na moderním strojním vybavení - CNC strojích : hrotových soustruzích, svislých CNC obráběcích centrech apod. 
Veškerý provoz je místně soustředěn do jednoho centra, kde se nachází výrobní zařízení, sklady i administrativa a management společnosti. Firma dnes zaměstnává přibližně 50 pracovníků. 

Pro firmu uvedené činnosti představují poměrně velké množství menších zakázek. Část zakázek představují požadavky na opakovatelné výrobky. 

O nasazení systému MAGIS Lite bylo managementem podniku rozhodnuto především z důvodu najít vhodné nástroje pro podporu prosté výrobní evidence a především pro plánování a rozvrhování práce. Bez takovéhoto nástroje by bylo pro pracovníky firmy již obtížné zajistit plynulost výroby a seriózní potvrzování termínů zakázek.

 

 

Nasazení aplikace MAGIS ve firmě

S nasazením systému MAGIS Lite bylo rozhodnuto v roce 2003, a to v rozsahu 5-ti pracovní stanic. Instalované funkční celky aplikace byly následující :

  • Účetnictví a výkaznictví včetně evidence majetku.
  • Fakturace hotové výroby.
  • Skladová evidence, nákup materiálu (logistika).
  • Mzdy - mzdová a personální evidence.
  • Řízení a plánování výroby.


Implementace systému byla založena na cenově přístupném typovém řešení MAGIS Lite, které je určeno právě pro menší firmy. 

Takovéto menší implementace mívají některá svá specifika :

  • Dělba práce v podniku není tak výrazná jako u větších podniků obdobného zaměření, pracovníci zastávají většinou více funkcí. Toto klade značné nároky na efektivní podporu ze strany softwarové aplikace.
  • Tyto firmy kladou důraz na pružnost a schopnost vyrobit na dané technologii prakticky cokoliv co je zákazníkem požadováno.
  • Aplikace musí být pro menší počet uživatelů cenově příznivá při zachování poměrně bohatého funkčního vybavení. Přitom celé softwarové řešení musí být provozně spolehlivé a pro uživatele jednoduše zvládnutelné. Tyto firmy nemívají žádného vlastního IT specialistu.

Systém MAGIS Lite, který je modifikací komplexního řešení MAGIS PRO, je přizpůsoben právě k takovémuto použití.

 

 

 

Provoz systému MAGIS Lite 


Uživateli systému v počátcích využívání byli účetní, pomocná účetní, nákupčí, vedoucí výroby (dispečer) - současně obchodník a dva mistři střídající se po jednom na směny. Občasným uživatelem je vlastník firmy. postupně s rozvojem společnosti se počet uživatelů rozšiřoval, aplikace MAGIS Lite byla rozšířena na řešení MAGIS PRO. V současné době je v systému registrováno 15 uživatelů. 

Každá činnost (akce) ve firmě je podchycena standardně zakázkou. Zakázka se vztahuje k určitému konkrétnímu požadavku zákazníka - objednávce. Evidencí zakázek je pověřen vedoucí výroby, který je v jedné osobě technologem, plánovačem výroby (dispečerem). Systém MAGIS mu poskytuje nástroje pro přesnou evidenci zakázek, technologickou přípravu zakázek včetně zpracování úplné technologické dokumentace, naplánování zakázek do výroby s ohledem na kapacitní možnosti výrobních prostředků a předání zakázky do výroby, tj.předání mistrovi se stanovenými termíny jednotlivých operací. 

Podklady týkající se materiálových nároků zakázky jsou předávány do skladu a mohou sloužit jako podklad pro nákup materiálu. Systém toto umožňuje předat automaticky na základě vyhodnocení materiálových norem. 

Firma se základním materiálem většinou předzásobuje, což je jedna z podporovaných metod řízení nákupu v rámci MAGIS Lite. 

Mistr (nyní je jeden na každou směnu) je odpovědný za řízení práce na dílně. Pomocí nástrojů systému MAGIS zadává předepsané operace na pracoviště a konkrétnímu pracovníkovi. K tomu systém tiskne příslušné dokumenty (Pracovní lístek / Průvodka). 

Odvádění provedení práce (odvedení operace) zajišťuje přímo pracovník na dílně (dělníci), který operaci provedl. V rámci odvedení práce jsou mimo jiné sledovány i údaje o kvalitě a případné zmetky (neshody). 

Některé práce (operace) jsou zajišťovány v kooperaci s partnery, což je v systému MAGIS rovněž podporováno. Zajištění kooperací je podporováno pomocí různých nástrojů včetně nákupu „kooperací“. 

Vedoucímu výroby (a TOP-managementu) systém poskytuje nástroje pro průběžné sledování průběhu zakázek (podle jednotlivých operací), o průběžném náběhu nákladů na zakázku jakož i celkové hodnocení zakázky z hlediska ekonomického a časového. 


Po uzavření zakázky a vyexpedování zákazníkovi, nebo i v jejím průběhu, je možné sledovat a srovnávat naběhlé náklady zakázky s prodejní cenou a fakturovanými částkami. Na výrobní evidenci přímo navazuje zpracování skladového hospodářství včetně nákupu materiálu. Zde má obsluha k dispozici nástroje pro plánování nákupu podle nároků výroby. 

Vyúčtování (fakturace) zakázky se promítá přímo do účetní evidence. V rámci účetní evidence lze pak provádět mimo jiné hodnověrné ekonomické vyhodnocení jednotlivých zakázek. Účetní evidence završuje celý systém zpracováním závazných výkazů a také klíčových ekonomických ukazatelů pro řízení firmy. 

Ve firmě mají činnosti související s financemi a účetnictvím na starosti 2 pracovnice: účetní (současně zajišťuje finanční kontrolu) a pomocná účetní, která současně provádí fakturaci uzavřených zakázek odběratelům.

 

Přínosy aplikace MAGIS Lite


Z pohledu managementu podniku implementace systému MAGIS umožňuje především přehledné průběžné sledování a vyhodnocování jednotlivých zakázek firmy s minimálním administrativním aparátem. Umožňuje průhledně plánovat výrobní kapacity a ověřit smluvní termíny realizace zakázek před jejich potvrzením. 

Aplikace podporuje možnost pružného hodnocení zákazníků z různých pohledů. Karta zákazníka poskytuje informace o odebraném množství, platební morálce i další záznamy pracovníků odpovědných za prodej.

Aplikace poskytuje uživatelské organizaci oporu při aplikování postupů řízení jakosti.

 

 

 

Příklady obrazovek aplikace 

/obrazovky jsou z původní verze MAGIS Lite v8/ 


Požadavky na výrobu jsou zaznamenávány pomocí objektu výrobní zakázka.

 

 

Položky zakázek obsahují popis požadavku s odkazem na katalog výrobků (číslo položky). 

 

 

Pro výrobky jsou před předáním do výroby zpracovány technologické postupy. Technologický postup obsahuje (mimo jiné) v daném případě především sled výrobních operací s definovanými parametry (časové normy) pro výpočet kapacitního plánu a údaje pro kalkulace nákladů na výrobek. 

Technologický postup je automaticky přiřazen k položkám zakázky a tím jsou stanoveny základní parametry pro naplánování výroby : seznam operací a časy zpracování. 

 

 

 

Předběžný kapacitní plán 

Na základě evidovaných zakázek a dalších podkladů je vypočten předběžný plán kapacitního vytížení. Předběžný plán umožňuje kalkulovat i další požadavky na výrobu nad rámec již evidovaných požadavků – zakázek. 

 

 V tabulce výše je uvedeno vypočtené kapacitní vytížení pracovišť (dislokací) za zvolené období (v tomto případě 1.8.-1.10.), a to v hodinách a procentech. Plánování zohledňuje přepravní časy, souběžnost prováděných operací a další parametry. 

 

Výrobní plán – termínování 

Po schválení zakázek a předání do výroby jsou zařazeny příslušné operace do fronty výrobního plánu. V rámci výpočtu plánu jsou stanoveny termíny výroby s ohledem na kapacitní omezení pracovišť. 
Příklad výrobního plánu (měsíční), který znázorňuje průběh zakázek přes vybrané pracoviště (GILDEMEISTER) je uveden níže. 

 

 

Níže je uveden příklad znázornění kapacitního plánu znázorňujícího plánovací matici zakázka - pracoviště (dislokace),časová osa pro 14-ti denní plán.

 

Dispečer / plánovač má možnost ovlivnit pořadí ve vstupní frontě operací např. stanovením pořadí zakázek pro zpracování plánu (prioritou). 

Podmínkou správné funkce plánovacího mechanismu je průběžné sledování plnění výrobních operací - nejlépe přímo u stroje v okamžiku, kdy jsou tyto provedeny. V rámci aplikce je zabudován modul MES (Manufacturing Execution System) pro sledování průběhu výroby (výrobních operací) v reálném čase.