Aplikace MAGIS řídí výrobu SWP desek a sendvičových dřevěných panelů a prvků pro dřevostavby NOVATOP v podniku AGROP Nova a.s.

 

Podnik Agrop Nova a.s. je jedním z největších evropských výrobců vícevrstvé masívní desky – biodesky (SWP – Solid Wood Panel). Dále pak vyrábí pod svou vlastní novou značkou NOVATOP dřevěné sendvičové panely pro použití ve stavebnictví (dřevostavby) a také další výrobky ze dřeva, pro které je biodeska základní komponentou. 

Aplikace MAGIS PRO byla implementována v podniku pro řízení obchodních, výrobních a zásobovacích procesů, řízení vztahů se zákazníky a pro vedení účetnictví. V případě montovaných sendvičových panelů aplikace podporuje detailně celý výrobní proces včetně značení jednotlivých dílů panelů a značení panelů jako hotových výrobků.

 

Řezivo, výroba SWP - biodesky

Základní vstupní surovinou pro veškerou výrobu je dřevěná deska, tedy balíky řeziva. Veškeré nakoupené řezivo je vyskládáno do balíků, které jsou přesně identifikovány a evidovány podle typu dřeviny, kvality a rozměrů. Jsou podchyceny veškeré pohyby řeziva v podniku (proložení, sušení, výdej do výroby). K usnadnění evidence je využíván bar-code umístěný na identifikačním lístku každého balíku, který je snímán pomocí mobilního terminálu a tak jsou zachyceny veškeré pohyby balíku během zpracování. 

Řezivo je základní vstupní surovinou jednak pro veškeré komponenty (díly) panelů a hlavně pak pro biodesky (SWP desky). SWP deska představují finální výrobek, dodávaný výrobek odběratelům, slouží ale i pro výrobu stavebních panelů NOVATOP jako vstupní surovina. 

Aplikace MAGIS PRO podporuje uvedené skladové manipulace, umožňuje sledovat výrobní proces při výrobě dílů a biodesky a podporuje plánování výrobního procesu. Výrobní proces je podporován včetně určitých odlišností od klasické (řekněme strojírenské) výroby, kdy v daném případě nelze zcela přesně a do detailů definovat materiálovou normu a kusovníkový rozpad.  
Aplikace umožňuje naplánovat a sledovat výrobu biodesky od výdeje řeziva z komory sušárny po zabalení cílového výrobku. Umožňuje sledovat detailně odvádění výroby a evidenci vyrobených polotovarů na výrobním meziskladu. 
Aplikace zpracovává kalkulace výtěžností řeziva, které jsou jedním ze základních kontrolních kritérií výrobního procesu.

 

Sendvičové panely

Panely jsou výrobky, kde základním vstupním materiálem (polotovarem) je biodeska příslušných rozměrů a  vlastností, dále pak sada dílů (žebra, výztuhy) individuálních rozměrů vyráběných rovněž z biodesky. Veškeré díly vzhledem k individuálním rozměrům jsou vyráběny na zakázku, výroba na sklad nepřipadá v úvahu. Biodeska naproti tomu může být vyrobena v předstihu na sklad.

Aplikace MAGIS PRO v podniku umožňuje sledovat potřebu dílů, jejich dostupnost ve výrobním meziskladu a podporuje kompletaci při montáži finálního panelu. Jednotlivé díly panelů jsou (podle kusovníkového rozpadu) evidovány systémem a jsou v procesu výroby označeny jedinečnými výrobními čísly. Aplikace pro tento účel vytváří identifikační lístky obsahující bar-code, které korespondují s výkresovou dokumentací panelu. Vyrobené díly jsou evidovány ve výrobním meziskladu. Po ukončení kompletace (montáže) panelu z dílů je proveden automatický odpis dílů z meziskladu dílů.

Aplikace umožňuje identifikovat každý jednotlivý vyrobený panel pomocí unikátního výrobního čísla, tiskne pro každý panel identifikační list panelu. Přesnost výroby i přesnost identifikace panelu, dále pak přesné dodání konkrétního panelu na stavbu v určený den a v předem stanoveném pořadí vyskládání panelů na paletě jsou naprosto zásadní požadavky zákazníka, které ovlivňují úspěch celé zakázky.

Výrobní číslo panelu je navíc využíváno i pro detailní sledování výrobního procesu při kontrole kvality. Pomocí kamerového systému je snímána výrobní operace lepení jako dokladování dodržení výrobního postupu.

Z hlediska organizace výroby je výroba panelů typickou zakázkovou výrobou řízenou požadavky zákazníka a s atypickými výrobky. Většina vstupních komponentů je zajišťována systémem just-in-time.
 
 

 

 

Rekapitulace hlavních podporovaných procesů

 • Obchodní evidence, evidence objednávek odběratelů. Vystavení Smlouvy. Sledování realizace Objednávek.
 • Evidence skladů řeziva s využitím bar-code a mobilních terminálů (balíky řeziva dle dřevin a kvalit), evidence ostatních skladů materiálů. 
 • technologická příprava výroby - kusovníky, normy spotřeby. 
 • Evidence výroby vícevrstvé SWP desky (biodeska), evidence výrobních operací, denní dílenský plán výroby. 
 • Evidence výrobních meziskladů ve vazbě na odvádění výrobních operací. Automatizace evidence spotřeby polotovarů při výrobě vícevrstvé desky podle technologických norem.
 • Zadání výroby podle naplnění komor sušárny. Výrobní plán. Spotřeba řeziva podle balíků řeziva.
 • Výroba dřevěných panelů (pro dřevostavby) – složený výrobek, evidence dílů, spotřeba dílů.  Kapacitní plán výroby panelů. 
 • Kalkulace nákladů výrobku. Uzávěrka výroby (m3, ks, m2).
 • Značení hotové výroby identifikačními listy výrobku, identifikační list palety. Paletizace. Využití bar-code.
 • Zpracování odpadu, evidence výroby lisovaných briket. Evidence podle palet a typů výrobků. 
 • Sledování výtěžností (dle zakázek, dle období, … ). 

 

 

Hlavní přednosti softwarové aplikace 

 • Průhledná obchodní evidence a přehled o aktivitě odběratelů. 
 • Automatizace přípravy výroby a podpora pro dispečerské sledování výrobního procesu. 
 • Příprava výrobní dokumentace.
 • Zjednodušení nákladových kalkulací na výrobu atypického výrobku. 
 • Přesná evidence materiálu (řeziva), přesný přehled o rozpracované výrobě podle jednotlivých polotovarů. 
 • Denní uzávěrka rozpracované výroby podle polotovarů. 
 • Přesná evidence dílů pro montáž panelu, jednoduché ověření dostupnosti dílů, zjednodušení procesu montáže panelů. 
 • Aplikace poskytuje podporu pro přesné dodání výrobků (panelů) k montáži na stavbu podle plánu pokládky. 
 • Provázanost výrobní a obchodní evidence na finanční a účetní evidenci. 

 

Vzorové obrazovky aplikace - bude doplněno v krátké době  ...