Modul umožňuje operativní evidenci majetku na evidenčních kartách, technickou a účetní evidenci včetně evidence a výpočtu odpisů (daňových i účetních). S aplikací pracují především účetní. Aplikace Majetek je určen pro zajištění evidence veškerého majetku v podniku, tj. hmotného a nehmotného investičního majetku a hmotného a nehmotného drobného investičního majetku. Je rozlišována evidence vlastního majetku a pronajatého majetku. Evidence splňuje požadavky na evidenci majetku u leasingových společností. Programové vybavení umožňuje vedení evidence na kartách majetku, zaznamenání údajů, které popisují stav a umístění majetku, způsob odpisování (daňového i účetního) a výši odpisů a další informace, např. datum inventury. Na každé evidenční kartě je průběžně evidována historie odpisování. Pokud se investiční majetek skládá z dílčích částí, které je třeba dále evidovat, je možné tento seznam rovněž na kartě uvést. Modul podporuje sledování umístění majetku a osobní odpovědnosti za převzatý majetek včetně historie. Programové vybavení poskytuje funkce pro podporu provádění inventur majetku, evidence inventur. Využívá identifikačních prvků typu bar-code nebo čipů a zpracování inventury pomocí přenosných terminálů s vybaveným příslušným snímačem. Podporuje všechny zákonem připouštěné varianty pro daňové i účetní odpisování.

Přednosti aplikace MAGIS Majetek

  • Přesný přehled o stavu majetku v podniku (z hlediska finančního i technického) a o jeho umístění v podniku nebo ve firmě.
  • Usnadňuje provádění inventarizace.
  • Na základě nastavených parametrů umožňuje jednoduché a automatické účetní zpracování.
  • Možnost využití různých identifikačních prvků pro automatizované zpracování evidence: čárový kód, čip.
  • Možnost mobilní inventarizace.
  • Otevření dveří do automatizace, digitalizace a Průmyslu 4.0.