Slezská tvorba je výrobní družstvo s dlouholetou tradici ve výrobě a exportu vánočních ozdob. Základním sortimentem jsou skleněné ručně foukané a ručně malované koule v různých velikostech (od 4 do 10 cm), a také jiné tvary ozdob, jako olivy, rakety, zvonky, špice, tzv. volně foukané tvary a výrobky foukané do forem. V nabídce podniku je více jak 10 000 různých dekorů. 
Výrobky firmy Slezská tvorba jsou prodávány po celém světě. 

Aplikace MAGIS PRO byla úspěšně implementována v podniku Slezská tvorba právě pro řízení procesů souvisejících s výrobou vánočních ozdob. Aplikace pro řízení výrobních procesů je propojena s ekonomickými moduly systému MAGIS, které jsou v podniku implementovány rovněž.Výroba je organizována jako zakázková, řízená požadavky (objednávkami) zákazníka. Výroba na sklad se provádí spíše výjimečně, a to především jako rezerva pro případ poškození výrobků, nebo jako rezerva pro pokrytí výrobní ztráty (označována zde jako lomovost). Přeci jen – vánoční ozdoby jsou křehké zboží.

 

Katalog výrobků 


Výrobce si vede katalog vzorů (výrobků) s popisem a grafickým návrhem nového vzoru nebo fotografií již realizovaného vzoru. Pomocí aplikace podnik spravuje archiv veškerých již realizovaných vzorů s podrobnými popisem, který je jedním z bohatství podniku. 

Katalogový list výrobku umožňuje zaznamenat podrobný popis vzhledu výrobku a také „konstrukci“ výrobku / vzoru.

 

Seznam výrobků  

 

 

Detail výrobku  

 

Požadavky odběratelů – objednávky


Požadavky zákazníků na dodání zboží jsou evidovány jako poptávky resp. posléze objednávky.

Níže uvedený pohled je pohledem na položky konkrétní objednávky odběratele (v tomto případě odběratele ORNEX). Položky jsou kódovány podle katalogu vzorů výrobků. Výrobky jsou dodávány obvykle v baleních „Kr – krabice“. Aplikace umožňuje definovat automatický přepočet na kusy výrobků (viz koeficient Přepočet množství = 6).

 

 

 

Níže je pak zobrazen detail položky dokladu / požadavku odběratele s podrobně definovanými parametry výrobku v pravé části obrazovky.

 

Cenotvorba – správa ceníků


Pro automatické oceňování výrobků prodejní cenou lze definovat řadu ceníků, které mohou být přiřazeny pro zákazníka nebo zakázku podle různých pravidel. Níže je uveden seznam ceníků s uvedením měny ceníku a platnosti ceníku.

Systém ceníků umožňuje přizpůsobit aplikaci zavedeným pravidlům cenotvorby v podniku a zcela automatizovat ocenění položek objednávek prodejní cenou.

 

Technologický kusovník a technologický předpis


Technologické kusovníky pro výrobu jsou evidovány pro jednotlivé výrobky nebo skupiny výrobků v archivu. Kusovník pro výrobek lze zobrazit a připravovat (editovat) v tabulkovém znázornění a/nebo ve znázornění hierarchického stromu.

V rámci kusovníku jsou v daném případě uvedeny výrobní operace, vstupující díly (polotovary) materiál, viz kódování :

  Ope … seznam výrobních operací

  Výr … seznam dílů (polotovarů / jiných výrobků) nutných pro výrobek

  Mat … rozpis materiálu s vazbou kód na skladové položky ve skladu

 

 

Použitím technologického kusovníku pro konkrétní objednávku vznikne (po vyhodnocení parametrů, např. variant) technologický předpis položky objednávky. Níže uvedený pohled zobrazuje technologický předpis vztažený a přepočtený na konkrétní položku objednávky (přepočteno množstvím uvedeným u položky).

Technologický předpis může být zobrazen rovněž v hierarchické (viz obrázek níže) nebo tabulkové podobě.

Jiný pohled na technologický předpis, v tomto případě je zobrazen seznam předepsaných výrobních operací. Stanovený způsob ocenění operací (viz sloupec Ocenění) má vliv na výpočet kalkulací – viz dále.

 

 

Kalkulace

Kalkulace nákladové ceny výrobku / položky objednávky je s použitím aplikace velmi snadným procesem na „stisknutí tlačítka“. Kalkulace se provádí podle nastaveného technologického předpisu a dalších souvisejících informací, např. podle ocenění skladových položek ve skladech, ocenění výrobních operací (výkonů).

Kalkulace je založena na kalkulačním vzorci, který je uživatelsky nastavitelný a lze jej modifikovat podle konkrétní podnikové metodiky.

 

Níže uvedený pohled znázorňuje rozbor jedné z vypočtených nákladových položek, a to pracnost. Obdobným způsobem lze provádět detailní rozbor i ostatních položek kalkulačního vzorce.

 

 

 

Sledování výroby

Výroba je zadávána pomocí tzv. Průvodek. Průvodka je k objednávce generována aplikací automaticky na základě schváleného technologického předpisu a některých dalších parametrů.

Odvádění zadané práce podle zadání výroby je prováděno po jednotlivých předepsaných výrobních operacích (včetně operací prováděných v kooperaci) a znázorňuje jej následující pohled.

 

V uvedeném příkladu množstevní údaj Zadáno označuje předepsané množství (podle objednávky a technologického předpisu), Polotovar je celkové množství polotovarů vydaných pro operaci z výrobního meziskladu, Vstup je množství z předchozí operace (tj. Odvedeno) + vstup ze skladu polotovarů (Polotovar) a Odvedeno je potvrzený výstup z dané operace.

Výsledky jednotlivých operací mohou být sledovány ve výrobním meziskladu, přičemž aktualizace meziskladu je zajištěna automaticky.

Ukončením poslední operace je pak hotový výrobek, který je připraven pro převedení do expedičního skladu. Níže uvedený pohled znázorňuje právě frontu položek připravených na odvedení do expedice.

 

Sledovat stav plnění jednotlivých položek objednávek odběratelů lze průběžně např. pomocí níže uvedeného pohledu. Ještě větší detail stavu položky pak poskytuje pohled na rozpracovanost jednotlivých operací – viz pohled výše (Odvedení – zadání).

 

 

Centrální menu aplikace


Funkce aplikace jsou voleny z centrálního menu, které je konfigurováno individuálně pro uživatele podle jeho uživatelského profilu.

 

 

Přínosy aplikace MAGIS PRO v podniku Slezská tvorba 


  • Přesná evidence požadavků zákazníků a informace o stavu jejich realizace.
  • Přehledné a přitom jednoduché řízení výrobního procesu. 
  • Uživatelsky jednoduchý výpočet cenových nákladů a ocenění výrobků.
  • Uživatelsky jednoduchý výpočet kapacitní náročnosti.
  • Signalizace nedostatečného množství pro zajištění objednávky již v průběhu výroby, např. při překročení limitu lomovosti.
  • Podpora aplikace pro specifické kombinované výrobky a jejich specifická balení, tzv. assorty, a sortimenty.
  • Podpora pro výpočet odměňování pracovníků.
  • Velmi dobré přizpůsobení aplikace specifikům výroby vánočních ozdob, což je v daném případě výroba s velkým podílem lidské práce.
  • Minimalizace administrativy spojené se zajištěním výroby.