Aplikace MAGIS PRO byla v roce 2009 úspěšně implementována ve firmě FEMONT Opava spol. s r.o., která se zabývá výrobou a montážemi montovaných hal a ocelových kontrukcí. 

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. se zabývá výrobou a montážemi ocelových konstrukcí a hal. Převážnou část produkce tvoří montované haly, které jsou určeny pro průmyslové účely, supermarkety, autosalóny, čerpací stanice pohonných hmot a další použití. Základem výrobního programu společnosti jsou lehké montované ocelové haly systému VEDE.

Firma má vlastní projekční kancelář pro zpracovávání projektové a výrobní dokumentace. Realizuje ve vlastních výrobních provozech výrobu ocelových částí konstrukcí, dále pak dodává a kompletuje stavbu s využitím pomocí nakupovaných dílů (okna, dveře, opláštění apod. …).

Aplikace MAGIS PRO ve společnosti Femont byla v dřívějším období využívána pouze pro zpracování finančních a účetních informací, zásobování a mzdovou agendu. V roce 2008 byl podnikový systém doplněn o aplikaci (modul) pro „MAGIS - Řízení zakázky“, která řídí a monitoruje proces přípravy realizace zakázky od přijetí požadavku po předání stavby. Největší důraz je kladen na sledování výroby ocelové konstrukce a jejich součástí – dílů.

Obchod

Aplikace eviduje obchodní smlouvy a požadavky odběratelů a jejich stavy (stav schválení, stav plnění, změny). jako položky objednávek jsou uváděny jednotlivé části stvby (nakupované části, vyráběné části) včetně ocelových konstrukcí. Na základě objednávek (resp. vyráběných částí - ocelových konstrukcí) je sestavován a průběžně aktualizován obchodní plán - resp. naplněnost výroby. Plánování i plnění plánu je sledováno v hmotnostních jednotkách (tuna) podle jednotlivých zakázek.

 

Příklad objednávky montované haly s položkami dílů

 

 

Evidence výrobních dávek

Konstrukční příprava a výroba

Průběh realizace zakázky, pokud jde o vyráběné položky objednávek (tj. obvykle ocelové konstrukce a jejich části), je sledován detailně podle jednotlivých vyráběných dílů - částí konstrukcí.

Jsou sledovány následující kroky procesu realizace zakázky:

 • potvrzení realizace obchodem,
 • konstrukční příprava a předání do výroby,
 • převzetí výrobou a postup výrobní realizace,
 • odvedení dílů do expedičního skladu a expedice na stavbu,
 • stavební realizace.

Průběh zakázky je sledován po jednotlivých dílech konstrukce tak, jak jsou tyto rozkresleny v rámci konstrukční přípravy.

Součástí aplikace je vazba na Autocad. Z aplikace AutoCad jsou importovány seznamy dílů a jejich detailní specifikace včetně počtu a hmotnosti dílů a hlavně detailní rozpisky materiálu pro každý díl. Toto umožňuje provádět automatický odpis materiálu ze skladu materiálu po odvedení výroby.

Výkony pracovníků ve výrobě jsou sledovány pomocí výrobního terminálu, resp. s využitím osobního identifikačního čipu je identifikováno zahájení práce pracovníka na zakázce a také ukončení práce na zakázce (režim měření výkonů "Start - Stop"). Výsledkem je mimo jiné detailní výkaz pracovníka s dopadem na odměňování.

Dalším podstatným výstupem procesu zpracování zakázky je průběžné sledování naběhlých nákladů na zakázku (výkony výroby, materiál, kooperace, nakupované díly) a po vyúčtování odběrateli rovněž vyhodnocení ziskovosti zakázky.

Workflow

Aplikace řeší komunikaci mezi jednotlivými útvary. O změnách stavů zakázky i jiných významných událostech v systému jsou informováni vybraní uživatelé pomocí systému řízení událostí, který je součástí workflow zakázky.

Informace o změnách (revizích) v zakázce jsou také podstatnou součástí procesu zpracování zakázky, jelikož tyto změny nastávají velice časo i v průběhu celé akce. Informace o změnách jsou směrovány rovněž jako významné události na určené uživatele.

 

Žurnál událostí

 

 

Informace pro management

Aplikace poskytuje průběžné informace o plněních a rozpracovanosti jednotlivých zakázek a dále souhrnné informace o naplněnosti a rozpracovanosti výroby v podniku obecně. Stav rozpracovanosti je hodnocen v daném případě v hmotnostních jednotkách.

Hlavní přednosti a přínosy softwarové aplikace

 • Průhledná obchodní evidence a přesný přehled o postupné realizaci obchodního případu.
 • Obchodní plán sestavený z objednávek a poptávek.
 • Konstrukční příprava a příprava výrobní dokumentace. Značné zjednodušení odpisování materiálu ze skladů.
 • Detailní monitoring procesu zpracování zakázky po ose obchod – konstrukce – výroba- zajištění kooperací a nákupu materiálu – expedice – stavební realizace.
 • Zjednodušení nákladových kalkulací na realizaci zakázky.
 • Provázanost výrobní, obchodní evidence a účetní evidence.
 • Přehled pro management o naplněnosti výroby a rozpracovanosti zakázek.
 • Podpora procesů podle zásad řízení jakosti dle ISO 9000.