Aplikace Účetnictví je zdrojem životně důležitých informací o hospodaření a majetku podniku. Představuje vrcholový modul ekonomického subsystému. Zajišťuje získávání a kontrolu dat ze všech částí systému MAGIS, kde vznikají účetní položky, případně umožňuje převzetí účetních položek ze subsystémů mimo MAGIS, provádí aktualizaci stavů na účtech, hlavní knihy a veškerých souvisejících výkazů.

Účetní modul je určen pro vedení podvojného účetnictví firem bez ohledu na jejich velikost a dále pro sledování saldokonta, ekonomické plánování a provádění kalkulací. Složitost organizačního uspořádání a podrobnost sledování nákladových struktur v rámci podniku není přitom rozhodující. Modul zajišťuje veškeré základní funkce účetnictví (účtová osnova, účetní doklady, deník, hlavní kniha, rozvaha, předvaha, bilance, výkaz zisků a ztrát, ostatní výkazy, saldokonto), a dále zpracování plánových stavů účtů a z nich odvozených ukazatelů.

Modul podporuje různě složité organizační uspořádání v podniku a podporuje funkce pro řešení vzájemných účetních a ekonomických vazeb mezi útvary (kontroling). 

 

Přednosti aplikace MAGIS Účetnictví

 • Volná tvorba účtové osnovy a bohatá parametrizace, u každého účtu možnost nastavení sledování dalších analytik, tj. střediska, zakázky, činnosti, IČO, pracovníka, atd.. U každého účtu je také možnost nastavení další libovolné identifikace (jako např. daňový, nedaňový, k rozhodnutí atd.). Možnost definice alternativních účtových osnov pro sledování hospodaření dle cizích účetních metodik.
 • Volné definování nákladových a organizačních struktur (střediska) a to bez omezení co do hloubky jejich hierarchického uspořádání a složitosti uspořádání.
 • Kontroling, tj. přehled o vnitropodnikovém hospodaření.
 • V rámci systému MAGIS možnost volit on-line i off-line účtování, tj. volit mezi okamžitou aktualizací stavů účtů z prvotního dokladu nebo dávkou aktualizací na základě zpracování dávek účetních dokladů. Účtování off-line je možné provádět podle dávek nebo jednotlivých dokladů.
 • Zpětné a předběžné účtování (celý rok) s možností nastavení pravidelných závěrek. Možnost definice účetního období nezávisle na kalendářním roku.
 • Definování a účtování plánů, a to v prakticky libovolném počtu variant plánů. Možnost nastavení jedné varianty plánu z jiné již vyplněné varianty.
 • Definice kalkulací (kalkulačních vzorců), provádění a tisk kalkulací.
 • Volné definovaní výkazu a bilancí, cash-flow a dalších výkazů. Standardní výkazy jsou dodávány jako předdefinované s možností úpravy uživatelem nebo možností „naklonování“ obdobných výkazů.
 • Přehledy o hospodaření v analytickém členění podle divizí, středisek, zakázek a činností.
 • Sledování saldokonta podle účtů nebo odběratelů (dodavatelů), automatické párovaní dle různých párovacích kritérií, ruční párovaní.
 • Možnost účtování neomezeného počtu samostatných subjektů – podniků. V rámci podniku možnost vést samostatný okruh účetnictví za jednotlivé divize a zjištění stavu účetnictví za celý podnik.