Produkty a služby

Produkty a služby

DATA-Software spol. s r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií. Primárně jsou naše služby orientovány na přípravu a realizace softwarových aplikací různého zaměření a na podporu jejich provozování.

V rámci vývoje a inovace našeho produktového portfolia jsme se rozhodli zahájit projekt Komplexní systém pro řízení firmy a instituce, na jehož konci Vám budeme moci nabídnout moderní webové prostředí s responsivním designem, jehož prostřednictvím budou uživatelé pracovat s produkty MAGIS. Z pohledu koncových uživatelů se jedná o zcela nové a moderní prostředí, které Vám, kromě ovládání aplikací MAGIS, nabídne i přehledné výstupy (manažerské shrnutí). Protože se jedná o časově a finančně náročný projekt, rozhodli jsme se pro rozdělení projektu do několika fází. 

Projekt Komplexní systém pro řízení firmy a instituce, reg. č.  CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009456 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Logo oppik

MAGIS je modulární ERP systém, určený pro řízení obchodních a výrobních podniků a firem, případně podniků s jiným zaměřením, např. pro poskytovatele služeb. MAGIS je vytvořen pomocí moderních vývojových technologií. Díky své modulární struktuře, vysoké míře parametrizace a vývojovým nástrojům typu „aplikační generátor“ může být systém velmi pružně přizpůsoben individuálním potřebám firmy.

Aplikace MIS Výroba je určena pro pokročilé rozbory výrobních dat přicházejících přímo od zpracovatelských strojů. Tato splikace je dalším příkladem úspěšné implementace systému MIS QlikView. Aplikace získává velmi detailní data prostřednictvím aplikace MES pro online monitoring výrobních operací, a také data z jiných částí podnikové aplikace ERP. Aplikace MIS Výroba je velmi silný analytický nástroj určený především pro dispečera výroby a pro top-management podniku.

Aplikace umožňuje analyzovat a testovat řadu významných závislostí týkajících se efektivity výroby a vyhodnocením rozsáhlých zdrojových dat poskytuje velmi cenné informace pro optimalizaci celého procesu výroby. Co tedy aplikace umí: 

  • Analyzovat rychlost výroby pro konkrétní stroj nebo skupinu strojů, sledovat vývoj rychlosti stroje (resp. rychlost produkce) na časové ose a na čem rychlost produkce závisí, např. na obsluze stroje - strojníkovi, směně, na typu výrobku …
  • Jaký je počet a délka prostojů a také typy prostojů na strojích a opět vysledovat závislosti na strojníkovi, na konkrétním stroji, na parametrech výrobku, na specifických parametrech zakázky …
  • Sledovat a analyzovat příčiny "mikrovýpadků" - smallstops, tedy výpadků během produkce, které snižují efektivitu výroby a rychlost produkce. Lze sledovat jejich počet i celkovou délku v průběhu každé zakázky a také v čase a srovávat tyto hodnoty v různých obdobích a pro různé typy zakázek a výrobků. 
  • Analyzovat doby přestaveb (nastavení) stroje a jejich vývoj v čase, srovnávat průměrné časy přestaveb v čase, analyzovat výše uvedené závislosti.

 

Vzorové obrazovky z aplikace: 

mis_vyroba_prumer_vykon_a_prestavba

Vývoj průměrné rychlosti stroje měřeno produkcí a vývoj délky představeb. 

 

mis_vyroba_vykony_stroju

Vizualizace vývoje výkonnosti strojů. 

 

mis_vyroba_poruchy

Rozbor poruch podle typů a výskytů. 

 

mis_vyroba_smallstop

Rozbor výpadků v průběhu výroby - produkce (smallstops). 

logo_qlik

MIS QlikView - Manažerský informační systém. Velmi pokročilé a účinné nástroje a aplikace pro datovou analýzu a "dolování informací", ať již z aplikací MAGIS, nebo z jakýchkoliv jiných zdrojů dat. Zahrnuje datový sklad a prostředky pro efektní a rychlou prezentaci dat. Typové aplikace pro analýzu prodeje, finanční analýzu, konstrukci časových řad a trendů, indikace kritických hodnot ukazatelů ... Nástroje patří do kategorie BI - Business Intelligence.

Internetové aplikace RIA - Ritch Internet Aplications. Jedná se o jednu z možností, jak řešit internetové aplikace, které se svým uživatelským komfortem zcela vyrovnají aplikacím desktopovým. Tyto aplikace překonávají limity uživatelských rozhraní „standardních“ internetových aplikací a zachovávají přitom přednosti web-based řešení.

Aplikace MAGIS spolu s příslušným technickým vybavením lze využít pro bezobslužné odvádění hotové výroby, pokud je tato vhodným způsobem identifikována. Tato možnost je aplikovatelná tam, kde lze zajistit při opouštění výroby bezproblémový průjezd hotových výrobků (palet / rolí apod.)  snímacím místem / branou a tyto výrobky jsou vhodným způsobem označeny.

Příkladem je výroba kartonáže, kde palety s hotovou výrobou jsou označeny identifikačními lístky a bar-code. Automatický skener s řídící jednotkou a propojený s vyhodnocovacím software umí  skenovat výrobek (paletu) jedoucí po pásovém dopravníku válečkové dráhy. Toto se děje zcela automaticky v místě, kdy paleta dosáhne aktivní snímací zóny.

Při protnutí zóny "odvádění výroby“, což je vymezený prostor na lince,  skenovací automat vyhledá identifikační kód uvedený na paletovém lístku (nebo i v RFID čipu). Automat je schopen rozlišit správný kód od kódů jiného určení, např. od zákaznických kódů, od kódů pro nastavení CNC automatů apod. Vyhledání kódu a kontrolu kódu provádí skenovací automat. Další kontrolu, a to již ve vazbě na systém sledování zakázek, následně provede úloha „odvádění výroby“. V případě, že automat nenalezne očekávaný identifikátor, je přivolána zvukovou a světelnou signalizací na pracoviště lidská obsluha a linka (dopravník) je zastavena,  případně zastavena na určený časový interval. Prověřená zkontrolovaná paleta je zaevidována ve skladu expedice. Tento krok je propojen s dalšími návaznými procesy, např. s přípravou nakládky a s aplikací pro online monitoring výroby, viz MES - monitoringem výroby.

 

MAGIS_CB_automaticke_odvadeni_vyroby

Aplikace MAGIS CB podporuje online záznam měření jakosti prováděných v rámci přípravy výroby a v průběhu výroby operátorem přímo na výrobním pracovišti. Tato funkčnost může být zabudována přímo do modulu MES pro online monitoring výroby. Záznamy měření provádí operátor - strojník na průmyslovém dotykovém panelu. S pomocí šablon lze předepsat pravidla pro záznam měření jakosti a pravidla pro vyhodnocení těchto kontrol. Pravidla obsahují standardně předpis měřených hodnot, intervaly měření (většinou v jednotkách množství výrobků) a také vizuální návod, jak má být měření provedeno (popis měření).

Aplikace podle nastavené šablony „vynutí“ na obsluze stroje zadání záznamu kontroly podle typu výrobku a výrobní operace. Lze rozlišit šablony (a tím i měřené hodnoty) pro seřízení stroje a šablony pro periodická měření v průběhu výroby. Nesplněné parametry měření, tedy nevyhovující kontroly, jsou signalizovány ihned na panelu dispečera.

V rámci úlohy kontroly jakosti byly zařazeny také funkce pro zobrazení (foto)dokumentace k předchozím reklamacím, nebo jiným problémům ve výrobě, týkajícím se shodného výrobku. To umožní obsluze zaměřit se cíleně na problematické činnosti.

mes_jakost_kontrola_setup mes_jakost_periodicka_kontrola_zaporna seznam zaznamenaných kontrol k výrobní operaci  
vizualizace předchozí reklamace k výrobku signalizace na panelu dispečera - červené políčko vpravo nahoře v seznamu výrobních zakázek    

Aplikace MAGIS CB byla vytvořena speciálně pro potřeby výroby kartonáže a výroby obalů. Jedná se o odvětvovou modifikaci obecné aplikace MAGIS. Je orientována na převažující zakázkovou výrobu, kdy parametry typových výrobků mohou být specifikovány na každé zakázce individuálně. Parametry výrobků mají vliv na výpočet ceny (prodejní i nákladové) a také na celý proces řízení výroby včetně plánování.