Produkty a služby

Produkty a služby

DATA-Software spol. s r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií. Primárně jsou naše služby orientovány na přípravu a realizace softwarových aplikací různého zaměření a na podporu jejich provozování.

Aplikace Zásobování je určena pro skladníky, plánovače zásob výrobních podniků nebo pro skladovou a prodejní evidenci zásob obchodních firem, expedienty, zadavatele rezervačních zakázek, prodejce a podnikové manažery. Umožňuje vést evidenci zásobovacích nebo prodejních skladů na základě vybrané metodiky evidence skladových zásob, příjem položek na sklad, evidence pohybů skladových položek, výdej mezi sklady, maloobchodní či velkoobchodní prodej či přesun zásob mezi sklady včetně vystavení potřebných dokladů vstupu, prodeje a dalších. Poskytuje možnost vést evidenci až do té úrovně podrobnosti, která je požadována v rámci zpracování oběhu zásob podniků. Programové vybavení lze přizpůsobit typu skladu pro maloobchodní, velkoobchodní i zásobovací jednotky.Uživatel má možnost zobrazovat statistiky o pohybech ve skladech za uplynulá období pro následné zpracování marketingových informací. Systém poskytuje pružnou tvorbu prodejních cen, možnost rezervování položek skladu pro konkrétní zákazníky odběratelů, vystavování prodejních dokladů ze zakázek, provádět platby nebo fakturaci online. Dále poskytuje možnost vytváření inventur nebo uzávěrek skladu anebo také přecenění skladové zásoby včetně možnosti zahrnout do přecenění doklady, pohyby a další entity systému.

 

Co aplikace umožňuje

 • Zpracování evidence zásobovacích skladů a prodejních skladů.
 • Příjem položek a jejich ukládání do stavových souborů.
 • Vychystávání materiálu a dílů pro výdej do rozpracované výroby nebo vychystání zboží pro expedici odběratelům, rozdělení do rozvozních linek.
 • Maloobchodní i velkoobchodní prodej ze skladových zásob.
 • Tzv. prodej podle vzorku z centrálních zásobovacích skladů, včetně terminálového propojení.
 • Vystavení a tisk všech potřebných druhů dokladů.
 • Rezervování zboží či materiálu pro konkrétní zakázku (odběratele), evidenci zakázek, rozlišení zakázek podle typů.
 • Nákup materiálu či zboží včetně jednoduchých plánovacích mechanismů.
 • Pružnou tvorbu prodejních cen, možnost definování prodejních cen více způsoby.
 • Operativní a detailní přehled o stavu a pohybech materiálu nebo zboží.
 • Statistiky o pohybech ve skladech za uplynulá období a zpracování marketingových informací.
 • Vedení evidence zásob v návaznosti na projekt Odbyt a Výroba v členění až do výrobních zakázek.

Přednosti aplikace MAGIS Zásoby

 • Poskytuje naprosto přesné informace o stavu a pohybu zásob v potřebné podrobnosti.
 • Snadné řízení stavu a pohybu zásob. 
 • Umožňuje sledování nadměrných a nedostatečných zásob a zásob s prošlou lhůtou.             
 • Poskytuje možnost sledování a řízení plnění zakázek.
 • Snadné sledování pohybu zásob z účetního hlediska.

 

Aplikace Účetnictví je zdrojem životně důležitých informací o hospodaření a majetku podniku. Představuje vrcholový modul ekonomického subsystému. Zajišťuje získávání a kontrolu dat ze všech částí systému MAGIS, kde vznikají účetní položky, případně umožňuje převzetí účetních položek ze subsystémů mimo MAGIS, provádí aktualizaci stavů na účtech, hlavní knihy a veškerých souvisejících výkazů.

Účetní modul je určen pro vedení podvojného účetnictví firem bez ohledu na jejich velikost a dále pro sledování saldokonta, ekonomické plánování a provádění kalkulací. Složitost organizačního uspořádání a podrobnost sledování nákladových struktur v rámci podniku není přitom rozhodující. Modul zajišťuje veškeré základní funkce účetnictví (účtová osnova, účetní doklady, deník, hlavní kniha, rozvaha, předvaha, bilance, výkaz zisků a ztrát, ostatní výkazy, saldokonto), a dále zpracování plánových stavů účtů a z nich odvozených ukazatelů.

Modul podporuje různě složité organizační uspořádání v podniku a podporuje funkce pro řešení vzájemných účetních a ekonomických vazeb mezi útvary (kontroling). 

 

Přednosti aplikace MAGIS Účetnictví

 • Volná tvorba účtové osnovy a bohatá parametrizace, u každého účtu možnost nastavení sledování dalších analytik, tj. střediska, zakázky, činnosti, IČO, pracovníka, atd.. U každého účtu je také možnost nastavení další libovolné identifikace (jako např. daňový, nedaňový, k rozhodnutí atd.). Možnost definice alternativních účtových osnov pro sledování hospodaření dle cizích účetních metodik.
 • Volné definování nákladových a organizačních struktur (střediska) a to bez omezení co do hloubky jejich hierarchického uspořádání a složitosti uspořádání.
 • Kontroling, tj. přehled o vnitropodnikovém hospodaření.
 • V rámci systému MAGIS možnost volit on-line i off-line účtování, tj. volit mezi okamžitou aktualizací stavů účtů z prvotního dokladu nebo dávkou aktualizací na základě zpracování dávek účetních dokladů. Účtování off-line je možné provádět podle dávek nebo jednotlivých dokladů.
 • Zpětné a předběžné účtování (celý rok) s možností nastavení pravidelných závěrek. Možnost definice účetního období nezávisle na kalendářním roku.
 • Definování a účtování plánů, a to v prakticky libovolném počtu variant plánů. Možnost nastavení jedné varianty plánu z jiné již vyplněné varianty.
 • Definice kalkulací (kalkulačních vzorců), provádění a tisk kalkulací.
 • Volné definovaní výkazu a bilancí, cash-flow a dalších výkazů. Standardní výkazy jsou dodávány jako předdefinované s možností úpravy uživatelem nebo možností „naklonování“ obdobných výkazů.
 • Přehledy o hospodaření v analytickém členění podle divizí, středisek, zakázek a činností.
 • Sledování saldokonta podle účtů nebo odběratelů (dodavatelů), automatické párovaní dle různých párovacích kritérií, ruční párovaní.
 • Možnost účtování neomezeného počtu samostatných subjektů – podniků. V rámci podniku možnost vést samostatný okruh účetnictví za jednotlivé divize a zjištění stavu účetnictví za celý podnik.

 

Systém je určen pro rychlé a spolehlivé zpracování agend mezd a personalistiky. Do systému vstupují systémoví pracovníci (pracovníci výpočetního střediska), vedoucí mzdové účtárny, vedoucí personálního oddělení a jednotlivé účetní. Modul může být úspěšně využíván ve zjednodušené verzi v malých organizacích, ale také ve středních firmách a větších organizacích.

Přednosti aplikace MAGIS Mzdy

 • Použití systému značně zjednoduší zpracování obou agend, umožní interaktivní práci všech účetních s aktuálními daty, při zachování všech přístupových práv.
 • Uživatel bude mít k dispozici pouze údaje, které potřebuje pro svou práci, včetně výstupních sestav.
 • Mzdový systém může být integrován s docházkou, podporovanou elektronickou evidencí.
 • Autory programu jsou neustále sledovány legislativní změny, ty jsou zapracovávány do verzí programu. Uživatel je o všech legislativních i ostatních změnách informován.

 

Modul umožňuje operativní evidenci majetku na evidenčních kartách, technickou a účetní evidenci včetně evidence a výpočtu odpisů (daňových i účetních). S aplikací pracují především účetní. Aplikace Majetek je určen pro zajištění evidence veškerého majetku v podniku, tj. hmotného a nehmotného investičního majetku a hmotného a nehmotného drobného investičního majetku. Je rozlišována evidence vlastního majetku a pronajatého majetku. Evidence splňuje požadavky na evidenci majetku u leasingových společností. Programové vybavení umožňuje vedení evidence na kartách majetku, zaznamenání údajů, které popisují stav a umístění majetku, způsob odpisování (daňového i účetního) a výši odpisů a další informace, např. datum inventury. Na každé evidenční kartě je průběžně evidována historie odpisování. Pokud se investiční majetek skládá z dílčích částí, které je třeba dále evidovat, je možné tento seznam rovněž na kartě uvést. Modul podporuje sledování umístění majetku a osobní odpovědnosti za převzatý majetek včetně historie. Programové vybavení poskytuje funkce pro podporu provádění inventur majetku, evidence inventur. Využívá identifikačních prvků typu bar-code nebo čipů a zpracování inventury pomocí přenosných terminálů s vybaveným příslušným snímačem. Podporuje všechny zákonem připouštěné varianty pro daňové i účetní odpisování.

Přednosti aplikace MAGIS Majetek

 • Přesný přehled o stavu majetku v podniku (z hlediska finančního i technického) a o jeho umístění v podniku nebo ve firmě.
 • Usnadňuje provádění inventarizace.
 • Na základě nastavených parametrů umožňuje jednoduché a automatické účetní zpracování.
 • Možnost využití různých identifikačních prvků pro automatizované zpracování evidence: čárový kód, čip.
 • Možnost mobilní inventarizace.
 • Otevření dveří do automatizace, digitalizace a Průmyslu 4.0.

Modul Finance slouží především k dokonalému zachycení veškerých finančních toků mezi Vaší firmou a okolním světem a finančních toků uvnitř Vaší firmy. S aplikací finance pracují především fakturanti, účetní a podnikový manažeři. Za pomoci této evidence mohou Vaši pracovníci okamžitě reagovat na nežádoucí stavy a odhalovat případné chyby v hospodaření s finančními prostředky. Mimo jiné poskytuje možnost správy finančních agend subjektů bez ohledu na jejich velikost, právní formu organizace a organizační strukturu. Modul podporuje zpracování a evidenci prvotních dokladů typu faktura, pokladní doklad, příkaz k úhradě, bankovní výpis, dobropis, půjčka, vrubopis, atd. Modul obsahuje celou řadu analytických funkcí, určených pro zpracování podkladů pro manažery o finančních tocích. Aplikace se zabývá problematikou na úrovni pořízení a úpravy finančních dokladů, správy dokladových řad, jejich modifikace pro přizpůsobení chování systémů, které vyhovuje konkrétním podnikům, možnost párování dokladů z hlediska vazeb mezi fakturami přijatými a vystavenými doklady příjmu a to až do úrovně jednotlivých položek těchto dokladů, evidenci daňových položek a vytvoření podkladů pro daňové nebo kontrolní hlášení s možností odeslání na daňový portál, evidenci a odesílání EET, možnost tisku finančních dokladů, výstupní analýzy, sledování saldokonta dle různých kritérií, možnosti propojení (odeslání) dokladů na systémy třetích stran a nebo také kontace dokladu podle volitelných parametrů za účelem vytvoření účetních vět.

 

Přednosti aplikace MAGIS Finance

 • Dokonalý a operativní přehled o platební kázni Vašich odběratelů a stavu Vašich závazků.
 • Snadná možnost řešení pohledávek a závazků formou zápočtů.
 • Detekce chyb v platebním styku.
 • Analýzy struktury Vašich příjmů a výdajů a to i k libovolnému datu zpětně.
 • Přehled o pohybech hotovosti a o pohybech finančních prostředků na Vašich účtech.
 • Podpora více měn, triangulace měny.

Aplikace Expedice umožňuje vedení evidence zásob dle výrobních příkazů, palet a lokací. Umožňuje vystavit dodací list s maximálním využitím informací vložených v průběhu zpracování zakázky (výrobního příkazu). Dodací list lze vystavit ve vazbě na zakázku, s využitím informací z katalogu odběratelů, údaje lze pochopitelně dle potřeby modifikovat. Z vložených informací lze provádět statistiky v různých druzích členění a časových horizontech (např. dle kalkulačních jednotek), lze provádět uzávěrky stavů zásob ke zvolenému datu. Identifikaci aktuálně expedovaných výrobků lze snímat scanerem z paletových lístků, které byly vytvořeny v rámci odvádění výroby. Návaznost na modul Finance je zajištěna automatizovaně stejně jako na modul Prodej, kde dochází k aktualizaci informací v okamžiku jejich vyskladnění.

Přednosti aplikace MAGIS Expedice

 • Rychlé odbavení zákazníka při odvozu zboží (snižuje prostoje při nakládce).
 • Operativní vyrozumění odběratele a zrychlení obratu vyrobeného zboží (snižuje stav zásob).
 • Sledování aktuálního stavu vyrobeného zboží ve vazbě na určitou zakázku nebo termín zakázky.
 • Snížení pracnosti při vystavení dodacího listu.
 • Automatizované předávání informací o expedovaném zboží modulu Finance.
 • Veškerá agenda týkající se expedice přehledně a na jednom místě.
 • Zrychlení a zpřesnění práce expedientů.