Aplikace MAGIS CB byla vytvořena speciálně pro odvětví kartonáže a výroby obalů. Jedná se o odvětvovou modifikaci obecné aplikace MAGIS. Je orientována na převažující zakázkovou výrobu, kdy parametry typových výrobků mohou být specifikovány na každé zakázce individuálně. Parametry výrobků mají vliv na výpočet ceny (prodejní i ceny vlastních výrobních nákladů), na kapacitní plán (hrubý i detailní) a další výpočty. Aplikace má zabudovány algoritmy výpočtů závislých na rozměrech a dalších parametrch výrobků, které jsou u tohoto sortimentu obvykle používány. MAGIS CB je určen pro řízení výroby jednoduchých výrobků, i složených výrobků (SETů), kdy finální výrobek je kompletován z jednotlivých samostatně vyráběných dílů.

Informace o aplikaci "MAGIS CB UniPaaS " jsou ke stažení k dispozici zde ...

 

Přednosti aplikace MAGIS CB

 • Specializace pro danou oblast výroby a tím i snadná implementace. Přednastavené procesy a formuláře. 
 • Úplnost funkční výbavy. Velmi vysoká míra automatizace všech procesů obvyklých v těchto podnicích, úspora lidských zdrojů. Úspora nákladů.
 • Přesné kalkulace profitability zakázek a výrobků. 
 • Zvýšení kvality dodávek. Dodržování sjednaných termínů a přesnost dodávek díky systému plánování.  Zlepšení hodnocení spolehlivosti ze strany zákazníků. 
 • Vyšší kvalita výrobní dokumentace, zlepšení image firmy.

 

Co aplikace umí

proces_vyroba_1

Kompletní zpracování obchodního případu od přijetí požadavků zákazníka po vykládku kamionu.

gnome-fs-bookmark

SCS , tj. Supply Chain System. Elektronická komunikace s odběrateli a dodavateli umožňující mimo jiné automatizovat přijetí zakázky do systému výrobce, potvrzení zakázky atd. Rozhraní slouží pro elektronickou komunikaci mezi různými systémy dodavatelů a odběratelů přes „centrálu SCS“.

proces_obchod

Automatické oceňování přijatých zakázek bez zásahu obchodníka. Automatické hlídání nastavených obchodních podmínek (credit-limity, hlídání rizikovosti klienta, výjimky z pravidel). Hlídání profitability zakázek.

Termín zakázky ihned ověřen při přijetí na předběžný (hrubý) kapacitní plán.

material_sklad

Automatizace procesu výpočtu materiálových nároků, rezervace materiálu a sledování dostupnosti materiálu ve skladu. V případě využití SCS/SCM funkcionality ověření dostupnosti materiálu, který je ještě u dodavatele.

eShop

eShop  ESS, tedy zadávání požadavků zákazníků (objednávek) na výrobky přes webovou aplikaci typu eShop a online monitoring objednávek zákazníkem. Objednávky lze zadat interaktivně, nebo odeslat hromadně. Významným rysem aplikace eShop je, že je úzce propojena na plánování výroby a poskytuje okamžité informace a potvrzení k požadovanému termínu dodání, které je tímto spojeno s rezervací potřebné výrobní kapacity. Více o aplikaci eShop ESS zde ... 

barcodeskener_ikona243

Vyřešená automatizace pohybů základního materiálu (rolí papíru, tabulí – přířezů), veškeré pohyby podchyceny s využitím snímačů bar-code.

gant_chart53257

Podrobný operativní plán výroby /tzv. minutový plán/. Průběžná aktualizace plánu výroby podle průběhu výroby.

 

Tisk kompletní výrobní dokumentace zakázky, jedinečné značení výrobků (palet / rolí).

MES_screen

MES, tj. detailní monitoring průběhu výroby on-line, detailní přehled o aktuální rozpracovanosti a o aktuální činnosti stroje v každém okamžiku.

V rámci výrobního procesu je možné automatizované nastavení stroje podle údajů uvedených na štítku výrobku (bar-code na paletě, roli).

1288859768_Bardcode Scanner

Je řešeno automatizované a zcela bezobslužné odvádění hotové výroby skenováním kódů umístěných na paletě s výrobky (průchod palety kontrolním místem). Je vyřešena spolehlivá signalizace potencionálních chyb v tomto procesu (např. chybějící / zničená a poškozená identifikace palety/role, přivolání „lidské“ obsluhy).

proces_nakladka

Je sledována příprava distribuce hotové výroby, tj. nakládky kamionů. Zakázky (části zakázek) je možné sledovat od zadání do výroby po expedici, až po vyložení u odběratele. Je zpracováno hlášení od dopravce o vykládce pomocí potvrzovací SMS.

proces_vzv

Je automatizován proces nakládky na kamion, v rámci kterého jsou využívány mobilní skladové terminály (ruční, nebo vozíkové).

invoice

Návazně je zcela automatizován proces fakturace, tj. na základě nakládky a dalších parametrů (např. periodicita fakturace) je vystaven a automaticky odeslán příslušný doklad zákazníkovi. Vystavení certifikátů.

Automatické zaúčtování všech dokladů vznikajících v  rámci celého procesu je samozřejmostí

FSC / PEFC

V rámci obchodně-výrobního procesu jsou evidovány požadavky na certifikáty typu FSC/PEFC, případně i na jiné typy certifikátů týkajících se zpracovatelského řetězce. Aplikace řeší související značení výrobku, indetifikace na dokladech, a především umožňuje kontrolovat plnění podmínek certifikátů na vstupní suroviny. Aplikace podporuje podrobný monitoring použití vstupních surovin a ověření souladu certifikátů u vstupní suroviny a certifikátů požadovaných u výrobku.

1288862475_IE

Průběžné informování zákazníka o stavu jeho zakázek prostřednictvím internetu. Rozpracovanost zakázek, stav pojistné zásoby.

  

 

Struktura MAGIS CB

Systém MAGIS CB je založen zčásti na standardních modulech obecné aplikace MAGIS PRO a zčásti je doplněn o specifické moduly. 

Standardní moduly, které jsou shodné s obecným řešením, zajišťují finanční a účetní operace a zásobování materiálem:

 • ZA Zásobování, skladování. Zásobovací a prodejní sklady.
 • ZA-NA Nákup. Standardní aplikace, která je součástí MAGIS PRO.
 • FI Finanční účetnictví
 • UC Účetnictví a výkaznictví, Správa majetku
 • MP Mzdy a personalistika 

 

Specifické moduly pro podporu daného typu výroby: 

 • CB-P Prodej (obchodní případ). Obchodní evidence v oblasti zakázkové výroby. Je podporována detailní parametrizace výrobků, ocenění výrobků s ohledem na parametry výrobků, obchodní plán (termíny zakázek) s ohledem na výrobní kapacity apod. V rámci aplikace jsou přednastaveny šablony s možností podrobné parametrizace výrobků typů např. pro role papíru, hrubou kartonáž (tabule, klopové krabice, tvarové výseky, …), papírové pytle různé složitosti (s ventily), kancelářský papír balený různého typu, samolepící etikety atd. Detailní specifikace umožňuje na základě zadaných parametrů provádět veškeré související výpočty včetně stanovení ceny (prodejní i nákladové). 
 • CB-V Technologie, plánování a řízení výroby. Modul vychází z obecné aplikace určené pro řízení zakázkové výroby. Aplikace podporuje technologickou přípravu výroby (technologické listy, kalkulace), hrubé kapacitní plánování (rezervace kapacity dle objemové kapacity pracovišť) a v nižší úrovni také detailní rozvrhování operací na jednotlivé stroje. Zahrnuje detailní sledování výrobního procesu dle jednotlivých operací, a to s rozlišením plánovaných operací / uskutečněných operací. Mechanismus plánování podporuje dynamický výpočet přípravných časů podle pořadí jednotlivých operací na zpracovatelském stroji. 
  V rámci procesu výroby jsou výrobky sledovány pomocí identifikačních prvků kódovaných pomocí bar-code s přesností na obalovou jednotku (role papíru, paleta apod.). Aplikace podporuje řízení procesů v případě výroby jednoduchých výrobků (např. papír, tabule, klopové krabice, tvarový výsek, … ), ale také výrobu složitých výrobků (setů), která zahrnuje montáž ze samostatně vyráběných dílů (krabice s vnitřním vybavením, stojany z papíru, …). 
 • CB-MIS Obchodní rozbory a analýzy. Rozbory obchodních činností dle různých kritérií. Aplikace je postavena jako nadstavba nad základní obchodní evidencí. 
 • RJ Řízení jakosti. Evidence laboratorních měření, propojení na výrobní a obchodní evidenci, vydávání atestů. Záznamy výsledků měření u strojů online . 


Aplikace klade důraz na průběžné sledování obchodního případu v rámci celého obchodně-výrobního procesu, provázanost jednotlivých informací a jejich snadnou dostupnost.

 

 

Zpracování obchodního případu 

Důraz je kladen na průběžné, přehledné a detailní sledování obchodního případu (zakázky) během celé doby zpracování. Tj. proces je sledován od cenové nabídky, resp. rámcové smlouvy a následného uzavření obchodní smlouvy. V rámci obchodní přípravy zakázky jsou rezervovány výrobní kapacity (hrubý kapacitní plání) a potvrzeny termíny realizace. Současně v rámci kroku přípravy technologie jsou na základě vzorových technologických postupů specifikovány jednotlivé výrobní operace a materiálové náklady, případně potřebné kooperace. Po potvrzení smlouvy odběratelem (případně i v předstihu) je umožněno předání požadavků na vstupy materiálu a rezervování těchto položek ve skladech.

Na základě přiřazené technologie lze provést předběžné kalkulace nákladů na realizaci obchodního případu. Výrobní a technologická dokumentace potřebná pro zajištění výroby zakázky je produkována a evidována kompletně aplikací. 

Aplikace podporuje zajištění materiálu (vybraného materiálu) metodou Just-in-Time, tj. nákup až v okamžiku potřeby. Pohyb položek, které jsou přímo nakupovány na konkrétní účel (zakázku) a zakázka nemůže být bez těchto položek realizována, jsou sledovány pomocí mobilních zařízení (mobilních skladových terminálů) v okamžiku manipulace s těmito položkami, aby se zamezilo ztrátovým časům. 

Průběh výroby může být sledován detailně po jednotlivých operacích, jak jsou definovány v rámci předepsané technologie. Aplikace umožňuje detailní rozvrhování operací na zpracovatelské stroje, tj. včetně určení pořadí a vyhodnocení hodnot přípravných časů na základě konkrétního pořadí. Algoritmus rozvrhování na této úrovni plánování (detailní výrobní plán) upravuje dynamicky hodnoty přípravných časů podle různých kritérií. Zohledňováno je pořadí zakázek na daném stroji, což právě s ohledem na různé parametry výrobků může významně ovlivnit čas zpracování. Aplikace podporuje dynamický přepočet přípravných časů a poskytuje nástroj pro minimalizaci ztrátových časů. 

Provedené operace jsou průběžně označovány obsluhou stroje s uvedením skutečných hodnot zpracovatelských časů, vyrobeného množství a případných neshod. Takovéto sledování poskytuje řadu podstatných informací pro výrobního dispečera a umožňuje kontrolovat skutečné časy s normou. Současně je možné průběžně sledovat průběh zakázky a případně včas reagovat na nebezpečí překročení plánovaných termínů. 

Průběžné sledování výroby usnadňuje využívání čárových kódů v procesu výroby, které jsou uváděny na výrobní dokumentaci a na výrobcích. Dispečer (případně i mistři) má v rámci aplikace k dispozici pracovní panel, pomocí kterého může sledovat v grafickém znárodnění průběh zakázek na zpracovatelských strojích s detekcí případných konfliktů mezi plánem a skutečností, nebo mezi plánem a obchodními podmínkami. 

Hotová výroba (případně i vybrané polotovary) jsou odváděny do skladů expedice a expedovány odběrateli s příslušnými dokumenty, které rovněž zajišťuje aplikace (dodací list, faktura, atesty). Sledování celého procesu je postaveno tak, aby v okamžiku potvrzení smlouvy bylo možné věrohodně poskytnout odběrateli informaci o přesném termínu dodávky (s přesností na minuty) a aby případné ohrožení tohoto termínu bylo možné detekovat během výrobního procesu. 

Veškeré transakce, které mají povahu účetní operace, jsou průběžně (on-line) automaticky účtovány na základě přednastavených účetních předpisů. 

Přehledné sledování kumulovaných údajů o obchodní činnosti a naplněnosti výroby poskytuje manažerská nadstavba MIS, která má vlastní datový sklad plněný přímo a automaticky z aplikace.

 

 

Podrobnosti k vybraným funkcím

 

Detailní plán výroby – termínování výrobních operací 

Aplikace umožňuje detailně naplánovat průběh výroby, tedy sled výrobních operací s časy plánovaného zahájení a ukončení. Jedná se o nástroj dispečera, pomocí kterého může rozvrhovat zakázky předané do výroby na jednotlivé zpracovatelské stroje. Po předání zakázky do výroby modul plánu provede detailní naplánování výrobních operací zakázky, tedy rozvržení operací na jednotlivé zpracovatelské stroje a výpočet detailnho časového rozvrhu strojů. Aplikace udržuje časovou osu jednotlivých strojů s minutovou přesností, respektuje provozní dobu a odstávky strojů (kalendář stroje), a umožňuje dispečerovi umístit volné (dosud neumístěné) operace ve vstupní frontě plánu. Plánovací algoritmus je také schopen reagovat na skutečný průběh výroby, jak je průběžně monitorován modulem MES. 

operativní plán výroby

 Plánovací modul počítá s časem běhu (Run Time), časem nastavení stroje (SetUp Time) a s řadou dalších parametrů výrobních operací. Čas nastavení je mimo jiné závislý na vzájemném pořadí zakázek na stroji a je tedy dynamicky přepočítáván  při jakékoliv změně tohoto pořadí. Dispečer má takto vhodný nástroj pro minimalizaci času přestavby a pro zajištění lepšího využití stroje. Plánovací modul má řadu parametrů umožňujících co nejpřesnější výpočty časů nastavení i běhu se zohledněním parametrů výrobku, pro zohlednění prvého jetí daného výrobku (ověřovací série) apod. Výstupem plánování je detailní grafikon zakázky a informace o vytížení strojů., výpočtu jsou standardně prováděny s minutovou přesností. Součástí výstupů plánu jsou kontroly případných konfliktů v rámci sestaveného plánu, např. kontrola zajištění klíčového materiálu před zahájením výroby, kontrola termínů výroby proti smluvním termínům apod. Sledování skutečnosti proti plánu je podporováno pomocí zpětné vazby na směnové hlášení a je součástí výstupů plánu.

 

naplnění kapacit strojů za období

 

Řízení jakosti ve výrobě

Kontrole jakosti je věnována velká pozornost také v aplikaci MAGIS CB. Implementované procesy sledování a kontroly jakosti jsou zabudovány do aplikace v rámci online monitoringu výroby a řízení laboratoře. Příslušné funkce umožňují evidovat výsledky laboratorních měření, vyhodnocovat tato měření a vydávat příslušnou dokumentaci (atesty, protokoly o měření). Pokud je na výsledku měření závislý další postup výroby, je možné tyto informace provázat na výrobní proces.

Mimo výše uvedené je součástí monitoringu výroby také sledování předepsaných kvalitativních ukazatelů u zpracovatelských strojů. Aplikace dokáže vynutit záznam o provedených měřeních po předepsané době nebo určitém vyrobeném množství, obsahuje návodky (popisy) k provedení těchto měření pro obsluhu stroje,  eviduje získané výsledky měření. Více u těchto funkcích zde ... 

 

Skladové operace

Aplikace podporuje řízení skladových operací v paletizovaném skladu s využitím mobilních skladových terminálů. Skladové terminály jsou připojeny do systému nejlépe on-line pomocí bezdrátové wifi-sítě, nebo mohou komunikovat off-line. Aplikace je využívána pro okamžité podchycení dodávek základního materiálu (rolí papíru, tabulí definovaných rozměrů / přířezů).

Pro identifikaci rolí je využíváno značení rolí dle doporučení FEFCO / European Containerboard Organisation. Evidence poskytuje mimo jiné informace o pohybu a spotřebě konkrétní role a o stavu zásob ve všech sledovaných jednotkách : m2, kg, počty rolí. Pro identifikaci tabulí je využiváno obdobné značení výrobce, umožňující určit typ papíru, kvalitu rozměry tabule.

Paletový lístek / reel label

 

Realizované projekty MAGIS CB

Smurfit Kappa Packaging Czech s.r.o., výroba vlnité lepenky, kartonáže, obaly

Smurfit Kappa Packaging Czech s.r.o. - Morava Paper, výroba papíru

Segezha Packaging  s.r.o. , výroba obalů (papírové pytle)

Obaly Morava a.s., výroba vlnité lepenky, kartonáže, obaly

Plojhar spol. s r.o., výroba kartonáže, obaly

Mikes s.r.o. , výroba kartonáže, obaly

BK Obal spol. s r.o., výroba kartonáže, obaly

Multicorr s.r.o., zasobování výrobců obalů základním materiálem