Aplikace MAGIS RV Řízení výroby je součástí uceleného programového řešení ERP systému pro řízení podniku MAGIS PRO.

Specializovaná aplikace pro řízení výrobních procesů je určena pro podniky se zakázkově orientovanou výrobou i s výrobou na sklad. Z hlediska opakovatelnosti výroby je možné systém aplikovat jak pro kusovou výrobu tak pro výrobu sériovou. Výrobní proces je popsán jako sled diskrétních vzájemně provázaných operací.

Z pohledu vyráběného sortimentu je systém značně variabilní a je prakticky využíván v  klasické strojírenské výrobě a kovovýrobě, ve výrobě nábytku, výrobě vánočních ozdob apod.

 

MAGIS RV– to je přehled a informace on-line

Subsystém pokrývá veškeré standardní součásti výrobního cyklu: technologickou přípravu výroby, plánování a sledování výrobního procesu, zajištění potřebných vstupů výroby (materiál, kooperace, nástroje, …), sledování realizace, kontrolu jakosti. Ekonomická vyhodnocení výrobního procesu lze provádět pomocí nástrojů pro výpočty kalkulací (plánové / normové i skutečné na základě vykázané skutečnosti). Součástí aplikace jsou funkce podporující kontrolu a řízení jakosti. Systém zohledňuje požadavky norem řady ISO 9000 pro řízení a kontrolu jakosti.

Moduly řízení výroby podporují vydávání a evidenci všech důležitých dokumentů souvisejících s výrobou, podporují schvalovací a změnová řízení. Změny stavů jednotlivých objektů jsou detailně protokolovány.

 

MAGIS – bohatá funkční výbava

Prodej – obchodní případ

Aplikace zahrnuje obchodní evidenci, tj. zpracování požadavků zákazníka a označení způsobu plnění každého požadavku (z výroby, ze skladu). Pomocí aplikace lze vytvářet a distribuovat smlouvy s odběratelem a sledovat stav objednávek a položek objednávek.

Vzhledem k provázání evidence obchodního případu (objednávky) s výrobními zakázkami je možné sledovat podrobně plnění obchodního případu ve výrobě až po expedici a fakturaci.

  

Technologická příprava výroby

V rámci TPV je popsán vyráběný sortiment, struktura a parametry výrobků s možnými variantami. Především pak jsou popsány veškeré výrobní technologické postupy k výrobkům včetně materiálových a časových norem. Aplikace poskytuje klíčová data pro další funkce výrobního subsystému, např. plánování a kalkulace. Aplikace podporuje změnová a schvalovací řízení dokumentů a postupů, variantní technologické postupy a kusovníky, normování operací pomocí jemnějšího členění na úseky operací, provázanost údeků s databázi normativů atp. Jsou podporovány vazby na aplikace typu CAD/CAM. Aplikace  umožňuje vydávání úplné technologické dokumentace a její správu.

 

Řízení zakázek

Aplikace zajišťuje evidenci a řízení veškerých požadavků na výrobu (externích i interních zakázek), umožňuje generování zakázek z Objednávek. Pomocí nástrojů systému lze provádět a přehledně sledovat jednotlivé fáze výrobního procesu: technologickou přípravu zakázky a upřesnění výrobního postupu, zajištění vstupů zakázky včetně rezervace materiálu, přípravků, nářadí ve skladech, předání zakázky do výroby a zařazení do výrobního plánu, postupné provádění zakázky (provádění operací) až do odvedení hotové výroby do expedičního skladu.

Pomocí různých pohledů ze stavového okna zakázky lze sledovat její průběžné plnění až po detailní sledování jednotlivých výrobních operací. Historie provedených operací, výdajů, kooperací na zakázce je evidována a je možné průběžně sledovat a rekapitulovat naběhlé náklady.

Systém umožňuje generování výrobní dokumentace zakázky.

 

Plánování výroby

Tato funkcionalita je nástrojem plánovače / dispečera a slouží pro stanovení termínu realizace zakázek ve výrobě s ohledem na dostupné zdroje (kapacity pracovišť / strojů, dostupnost profesí / pracovníků, zajištění materiálu, kooperací, nářadí …). Plánování zohledňuje dostupnost příslušných zdrojů a upozorňuje na případné kolize (např. termínové kolize se smlouvou při nedostatku kapacity). Poskytuje podstatné informace pro výrobního dispečera / plánovače.

Plánování bere v potaz definované parametry zakázky (priorita, požadované termíny, plánovací kalendáře), plánovací kalendáře jednotlivých pracovišt, dodací lhůty materiálu apod. Umožňuje průběžně reagovat na upřesnění nebo změny ve výrobním procesu, např. na změnu stroje, kapacity stroje.

Výstupem plánování jsou (plánované) termíny výroby zakázek, částí (položek) zakázek a jednotlivých výrobních operací a rezervované ostatní zdroje. Výstupy plánování (seznam operací s termíny) jsou využívány pro zadání práce na dílnu (viz část Dílenské řízení výroby).

Plnění výrobního plánu lze průběžně sledovat a porovnávat se skutečností. Systém poskytuje informace, na základě kterých je možné včas reagovat na případné signalizace problémů v organizaci výroby, které by později mohly vést k např. k nesplnění termínu dodávky.

Výstupy plánu jsou poskytovány v tabulkové podobě nebo v grafické podobě Gantových diagramů.

 

Kalkulace

Pomocí funkcí aplikace lze počítat průběžně kalkulace nákladů na výrobek a na zakázku, vypočtených podle různých metodik. Příslušné kalkulační vzorce jsou uživatelsky definovatelné a vstupy pro výpočty mohou být čerpány z různých zdrojů v rámci systému MAGIS, mimo aplikaci MAGIS, případně mohou být údaje pro kalkulaci vloženy manuálně. Kalkulace lze vypočítat jak na základě plánovaných hodnot nákladů (podle normativů) a/nebo na základě skutečnosti.

Výstupy kalkulací je možné použít pro rozbory úplných vlastních nákladů, pro automatické ocenění vyráběných výrobků přijímaných na sklad, pro návrh prodejní ceny, analýzy ziskovosti jednotlivých typů zakázek apod.

 

Dílenské řízení výroby

Modul slouží pro operativní řízení práce na dílně. Pomocí funkcí modulu je zadávána práce pro pracoviště / pracovníka, a to na základě sestaveného plánu výroby. Pro zadání práce je vystavován tzv. Pracovní lístek,a to buďto pro jednotlivé operace zakázek, nebo hromadně pro skupinu operací. Provedené operace jsou posléze „odvedeny“ pomocí pracovního lístku a zaznamenány jako hotová práce. Tímto způsobem je současně sledováno průběžné plnění zakázek a také plnění plánu.

V rámci odvádění práce (operací) lze kontrolovat a sledovat údaje týkající se provádění operací: jakost výstupu s vazbou na kontrolní protokoly, skutečný čas pro provedení operace.

V návaznosti na sledování skutečné práce jsou poskytovány nejrůznější rozbory: zásoba práce na pracovišti, výkony podle pracovníků / pracovišť, rozbory neshody (zmetky), srovnání normočasů a skutečných časů podle operací / pracovišť, vyhodnocení skluzů v provádění operací atd.

 

Kontrola jakosti

Systém podporuje plánování kontrolních postupů, evidenci zjištěných neshod, zpracování příslušných protokolů. Umožňuje sledovat náklady na opravy neshod. Podrobnější popis je uveden v samostatném dokumentu.

 

Provázanost s ostatními částmi MAGIS PRO

Systém má úzké vazby na ostatní součásti systému MAGIS PRO:

 • Zásobování, nákup. Zajištění výrobních vstupů (především materiál, kooperace) je podporováno přímým předáváním požadavků z výroby do logistických modulů (objednávky materiálu, sklady).
 • Expedice. Výstupy hotové výroby jsou předávány do skladů expedice. Do skladového systému mohou být předávány i výstupy (polotovary) z vybraných operací. Výsledek kalkulací nákladů může být použit pro ocenění polotovarů a výrobků.
 • Výkony a mzdová evidence. Evidence výkonů pracovníků může být předávána do mzdového modulu a sloužit pro výpočet složek mzdy.
 • Účetnictví. Účetní systém podporuje sledování tržeb a nákladů zakázek na samostatných účtech jednotlivých zakázek.

 

Přínosy aplikace MAGIS RV

 • Lze reálně očekávat dosažení vysoké míry automatizace klíčových podnikových procesů a s tím související zvýšení efektivity výroby.
 • Automatické výpočty profitability realizovaných jednotlivých zakázek. Detailní protokolování nákladových položek zakázek.
 • Vytváření, vydávání a distribuci úplné výrobní dokumentace. Kvalita a podrobnost vydávané dokumentace.
 • Kontrolní mechanismy v podnikových procesech.
 • Vyšší přehlednost týkající se dostupnosti podnikových zdrojů a vytížení kapacit.
 • Začlenění aplikace do stávajících podnikových procesů, respektování zavedených organizačních postupů.
 • Podpora pro variantní výrobní postupy a variantní kusovníky.