Aplikace MAGIS CB / MAGIS RV, určené pro řízení výrobních procesů, obsahují mimo jiné volitelný modul MES, tj. Manufacturing Execution System. Tato nadstavba je určená pro on-line monitoring výrobních operací v reálném čase. Modul MES umožňuje provádět sběr výrobních dat přímo u jednotlivých strojů a měřit věrohodně dobu trvání operace a výkon stroje.

Modul MAGIS MES je určen pro všechny, kteří chtějí mít v každém okamžiku detailní přehled o rozpracovanosti výroby na všech sledovaných strojích a přesný časový snímek každého stroje.

 

Mes1_zadani_udalosti

Jednoduchý panel strojníka pro vstup události Start-Stop

Funkce MES jsou určeny pro detailní a přesné sledování průběhu výroby v návaznosti na zahájení a ukončení výrobní operace. Záznamy o provedených operacích jsou generovány na základě on-line sledovaných událostí typu Start a Stop operace (výrobní i nevýrobní), kdy čas události je vždy odečten ze systému a na základě času událostí je vypočtena délka trvání operace. Aplikace umožňují snímat události ze stroje pomocí čidel, nebo mohou být zadány manuálně obsluhou (s využitím bar-code operací, snímáním osobního čísla apod.).

 

mes_schema

 Schema propojení MES, strojů a podnikového IS 

Mes6_VP

Výrobní příkaz s bar-code usnadňuje zadání události Start-Stop

Při zahájení operace je zaznamenána událost START s příslušnými identifikátory. Je možné rozlišit START přípravy operace a START zpracování (Běhu) operace. Obdobným způsobem je možné zaznamenat i nevýrobní operace: údržbářské úkony, poruchy, případně jiné odstávky. Pokud to technické vybavení dovoluje, je možné snímat automaticky i výkon stroje, např. pomocí počitadla výrobků, rychlost stroje a další výkonové parametry.

 

mes_stroj_1

mes_stroj_3

Ukončení operace je dáno zaznamenáním události STOP. S touto událostí je pak v případě, že se jedná o výrobní operaci, spojeno vykázání vyrobeného množství. Při ukončení operace (STOP) je automaticky generováno tzv. Směnové hlášení, záznam o výkonu stroje (a výkonu osádky).

 

Mes3_aktualni_operace

Dispečer - Rozpracované operace na strojích 

Takto je získán reálný časový snímek činnosti stroje (linky / zařízení). K záznamům stroje mohou být doplněny i výkony dalších pracovníků uvedených v osádce (výkon strojníka je zaznamenán automaticky).

 

Mes5_smen_hlaseni

Zaznamenané úseky operací lze doplnit o výkony pracovníků

Aplikace MAGIS CB - MES obsahuje funkce pro monitoring výrobních operací. Na pracovišti dispečera výroby je průběžně aktualizován stav rozpracovanosti výrobních operací na jednotlivých (sledovaných) strojích a také stav operace provedené v „blízké minulosti“.

Jelikož je aplikace MES úzce propojena s ERP systémem MAGIS CB, jsou v rámci monitoringu výroby zobrazovány i údaje z evidence zakázek, údaje o zákazníkovi a údaje z Technologických listů.

 

MES_dispecer_multi

Pracovní panel dispečera

Panel dispečera - podrobný 

Aktuální rozpracovanost na pracovištích lze sledovat v tabulkové nebo grafické podobě. V obou režimech lze jednoduše zobrazit detailní informace o vybrané operaci.

Pokud je spolu s  aplikací MES využíván rovněž modul detailního plánování výroby (Termínování operací), pak propojení s tímto plánem jednak umožňuje zobrazit neustále aktualizovaný čas plánovaného ukončení dosud nedokončených operací, a hlavně pak také průběžně aktualizovat detailní plán výroby.

 

Detailní analýza výrobních dat  

V tomto článku se můžete dočíst o možnotech pokročilých rozborů dat generovaných aplikací MES. 

 

Technické vybavení

 

Pro popsaný způsob sběru dat ve výrobně je třeba použít vhodné technické vybavení, které splní zvýšené nároky na odolnost, bude jednoduše ovladatelné a konfigurovatelné. Právě pro tyto vlastnosti využíváme pro provoz aplikací MES tzv. panelová PC. Zařízení mají integrovanou základní jednotku s dotykovou obrazovkou a ostatními rozhraními v jednom panelu. Panelové PC lze připojit přímo k serveru aplikace MAGIS, nebo k autonomnímu serveru systému MES. Mají zvýšenou odolnost dle standardnu IP65. panel_pc

Pokud je třeba vkládat textová nebo numerická data, lze použít externí klávesnici, nebo grafickou klávesnici zobrazenou na obrazovce. K tomuto zařízení lze připojit skener bar-code nebo snímače RFID čipů.

 

Přínosy aplikace MES

  • Objektivní měření času operací a sledování efektivnosti výroby. Operace nezadává obsluha, ale jsou vypočteny na základě Star-Stop událostí optimálně získaných z čidel strojů. Obvykle je možné čidla instalovat i na stroje, které nejsou původně pro tento způsob sledování a řízení vybaveny. 
  • Aplikace má velmi výrazný vliv na zvýšení efektivity výroby, které plyne již ze samotného faktu on-line sledování výkonnosti strojů a jejich osádek. 
  • Objektivní měření výpadků a poruch včetně krátkodobých výpadků, které bez napojení na sběr signálů přímo ze stroje nelze sledovat. Objektivní podklady pro vyhodnocení složitosti výroby u konkrétního výrobku. 
  • Sledování výkyvů v rychlosti stroje při zpracování zakázky, rozlišení úseků v činosti stroje bez produkce (stroj běží naprázdno) / s produkcí. 
  • Přehledný nástroj pro dispečera o tom, co se ve výrobě na pracovištích aktuálně děje (aktuálně zpracovaná zakázka a aktuální činnost na stroji, aktuální rychlost stroje), ale také co bylo a co bezprostředně bude následovat. Aplikace MES umožňuje získat přesný a detailní časový snímek stroje. 
  • Průběžně aktualizovaný přehled o využití časové kapacity strojů.
  • Možnost detailní analýzy historických dat o zpracování zakázky (např. výkyvy v rychlosti, doby přípravy). 
  • Přímé propojení monitoringu a událostí na Směnové hlášení (součást ERP systému MAGIS CB, sběr dat z výroby) nebo Hlášení výroby (součást MAGIS RV). Zobrazení podrobností o zakázce, jak jsou evidovány v ERP-systému MAGIS na pracovištích aplikace MES. 
  • Propojení monitoringu START-STOP s detailním dílenským plánem (termínováním operací), je možné provádět on-line přepočet plánu podle skutečného času zahájení operace.