veh_sidlo_otice

O firmě

Firma Strojírna Vehovský s.r.o. je menší strojírenská firma, která se orientuje na zakázkovou strojírenskou výrobu. Firma vyrábí přesné obráběné dílce pro stálé zahraniční odběratele, většinou z oblasti automobilového průmyslu. Výroba je realizována na moderním strojním vybavení - CNC strojích : hrotových soustruzích, svislých CNC obráběcích centrech apod.

veh_dil_1 veh_dil_2 veh_dil_3

Veškerý provoz je soustředěn do jednoho centra, kde se nachází výrobní zařízení, sklady i administrativa a management společnosti. Firma dnes zaměstnává něco přes 50 pracovníků. Pro firmu uvedené činnosti představují poměrně velké množství menších zakázek s důrazem na termín dodání. Část zakázek jsou požadavky na opakovatelné výrobky.

O nasazení systému MAGIS Lite bylo managementem podniku rozhodnuto především z důvodu najít vhodné nástroje pro podporu prosté výrobní evidence a především pro plánování a rozvrhování práce. Bez takovéhoto nástroje by bylo pro pracovníky firmy již obtížné zajistit plynulost výroby a seriózní potvrzování termínů zakázek.

 

Nasazení aplikace MAGIS ve firmě

O nasazení aplikace MAGIS Lite ve firmě Strojírna Vehovský bylo rozhodnuto v roce 2003, a to v rozsahu na 5ti pracovních stanicích. Instalované funkční celky aplikace byly zaměřeny na účetní a skladovou evidenci, ale také evidenci zakázek výroby a řízení a plánování výroby. Po dílčích rozšířeních a aktualizacích byla v roce 2013 aplikace zásadním zppsbem aktualizována na verzi MAGIS RV UniPaaS a zahrnuje následující součásti - moduly:

 • Obchodní evidenci, Nabídky, Objednávky
 • Skladovou evidenci, nákup materiálu.
 • Technologickou přípravu výroby
 • Řízení a plánování výroby
 • Evidenci výrobních meziskladů
 • Řízení jakosti, evidenci zmetkům, náklady na zmetky
 • Fakturaci hotové výroby, expedici
 • Kalkulace nákladů výroby
 • Účetnictví a zpracování mzdové agendy.

I po rozšířeních na stávajících 20 uživatelů aplikace se jedná stále o aplikaci v menší firmě. Takovéto aplikace mívají některá svá specifika:

 • Dělba práce v podniku není tak výrazná jako u větších podniků obdobného zaměření, pracovníci zastávají většinou více funkcí. Toto klade značné nároky na efektivní podporu ze strany softwarové aplikace.
 • Tyto firmy kladou důraz na pružnost a schopnost vyrobit na dané technologii prakticky cokoliv co je zákazníkem požadováno.
 • Aplikace musí být pro menší firmu cenově příznivá při zachování bohatého funkčního vybavení. Přitom celé softwarové řešení musí být provozně spolehlivé a pro uživatele jednoduše zvládnutelné. Tyto firmy nemívají žádného vlastního IT specialistu. 

Systém MAGIS v uvedené konfiguraci je přizpůsoben právě k takovémuto použití.

 

veh_stroj_1 veh_stroj_2

 

 

Provoz aplikace MAGIS 

Uživateli systému v počátcích využívání byli účetní, pomocná účetní, nákupčí, vedoucí výroby (dispečer) - současně obchodník a dva mistři střídající se po jednom na směny. Občasným uživatelem byl vlastník firmy. Postupně s rozvojem společnosti se počet uživatelů rozšiřoval, aplikace MAGIS Lite byla rozšířena na "dospělé" řešení MAGIS PRO. V současné době je v systému registrováno přes 15 uživatelů.

Obchodní proces začíná na obchodním oddělení evidencí požadavku zákazníka a zpracováním nabídky. Součástí nabídky je kromě specifikace požadovaného výrobku i kalkulace nákladů na výrobu a návrh ceny. Následným krokem je objednávka. Proces je spojen s technologickou přípravou výrobku.

Další krokem je předání požadavku - objednávky do výroby formou výrobní zakázky. Tento krok je spojen s možnostmi kumulace obdobných požadavků - objednávek do optimální velikosti výrobní dávky. Evidencí zakázek je pověřen vedoucí výroby, který současně zajišťuje plánování výrobních operací a kontrolu termínů výroby. Systém MAGIS poskytuje nástroje nejen pro přesnou evidenci zakázek, technologickou přípravu zakázek včetně zpracování úplné technologické dokumentace, ale především pro termínování výrobních operací a kontrolu nad vytížením výrobních kapacit.  

Podklady týkající se materiálových nároků zakázky jsou předávány do skladu a mohou sloužit jako podklad pro nákup materiálu. Aplikace požadavky na materiál umožňuje předat automaticky vyhodnocením materiálových norem u položek výrobní fronty. Firma se základním materiálem většinou předzásobuje, což je jedna z podporovaných metod řízení nákupu v rámci MAGIS. 

Aplikace podporuje zadání práce na pracoviště pro provedení jednotlivých operací a také odvádění těchto operací. Mistr na dílně, nyní je jeden na každou směnu, je odpovědný za řízení práce na dílně a pomocí nástrojů MAGIS zadává předepsané operace na pracoviště a konkrétnímu pracovníkovi. K tomu systém vydává příslušné dokumenty: Pracovní lístek - Průvodku. 

V rámci odvádění provedené práce jsou měřeny časy operací v (zjednodušeném) režímu Start - Stop.Odvádění provedené práce (odvedení operace) zajišťuje přímo pracovník na dílně, který operaci provedl. V rámci tohoto úkonu jsou mimo jiné sledovány i údaje o kvalitě a případné zmetky (neshody). 

Některé práce (operace) jsou zajišťovány v kooperaci s partnery, což je v systému MAGIS rovněž podporováno. Zajištění kooperací je podporováno pomocí různých nástrojů včetně nákupu „kooperací“. 

Vedoucímu výroby (a TOP-managementu) systém poskytuje nástroje pro průběžné sledování průběhu zakázek (podle jednotlivých operací), o průběžném náběhu nákladů na zakázku jakož i celkové hodnocení zakázky z hlediska ekonomického a časového. 


Po uzavření zakázky a vyexpedování zákazníkovi, nebo i v jejím průběhu, je možné sledovat a srovnávat naběhlé náklady zakázky s prodejní cenou a fakturovanými částkami. Na výrobní evidenci přímo navazuje zpracování skladového hospodářství včetně nákupu materiálu. Zde má obsluha k dispozici nástroje pro plánování nákupu podle nároků výroby. 

Vyúčtování (fakturace) zakázky se promítá přímo do účetní evidence. V rámci účetní evidence lze pak provádět mimo jiné hodnověrné ekonomické vyhodnocení jednotlivých zakázek. Účetní evidence završuje celý systém zpracováním závazných výkazů a také klíčových ekonomických ukazatelů pro řízení firmy. 

Ve firmě mají činnosti související s financemi a účetnictvím na starosti 2 pracovnice: účetní (současně zajišťuje finanční kontrolu) a fakturantka, která současně provádí fakturaci uzavřených zakázek odběratelům.

 

Přínosy aplikace MAGIS Lite

Z pohledu managementu podniku implementace aplikace MAGIS umožnila především přehledné průběžné sledování a vyhodnocování jednotlivých zakázek s minimálním administrativním aparátem. Aplikace nyní umožňuje průhledně plánovat výrobní kapacity a ověřovat smluvní termíny zakázek. Dále pak velmi zjednodušuje proces kalkulace cen a porovnání cen a nákladů.


Aplikace podporuje možnost pružného hodnocení zákazníků z různých pohledů. Karta zákazníka poskytuje informace o odebraném množství, platební morálce i další záznamy pracovníků odpovědných za prodej.

Aplikace poskytuje uživatelské organizaci oporu při aplikování postupů řízení jakosti.