Aplikace pro podporu řízení zakázek údržby strojů a zařízení a ostatního investičního majetku.

Aplikace MAGIS Řízení údržby je jedním z modulů aplikace MAGIS PRO v9. Aplikace je určena pro podniky a firmy (bez omezení velikosti), které provádějí údržbu majetku společnosti (strojového parku) vlastními silami a/nebo prostřednictvím externích partnerů a chtějí mít zajištěnu věrohodnou evidenci související s touto činností včetně sledování detailních nákladů na jednotlivá zařízení (stroje) a nebo na jejich části.

Aplikace pokrývá svými funkcemi procesy preventivní údržby strojního zařízení a technologických celků, jejich částí, budov a obecně dalšího investičního majetku. Poskytuje nástroje pro detailní evidenci udržovaných položek, podporuje řízení údržbových činností a sledování veškerých nákladů souvisejících s touto činností. Dokumentuje činnost pracovníků údržby, a podporuje komunikaci mezi útvary údržby a tím, kdo údržbu nárokuje.

 

Evidence Strojů a zařízení

Aplikace umožňuje evidovat stroje a zařízení a jejich části až na jednotlivé díly pomocí karet Strojů a zařízení. Tyto položky mohou být uspořádány do hierarchické struktury Strojů a zařízení. Hierarchická struktura Strojů a zařízení je jednak nástrojem pro snadnou orientaci a vyhledávání, jednak pro možnost sledování nákladů na jednotlivé úrovně hierarchické struktury položek Strojů a zařízení.

Seznam strojů a zařízení

 

V rámci hierarchické struktury Strojů a zařízení jsou rozlišovány typy položek:

 • Stroj / agregát: samostatné zařízení, na které jsou sledovány náklady na údržbu jako na samostatný celek. Obvykle se jedná o stroj, linku, zařízení, budovu nebo jejich relativně samostatná části (motor, hydraulika, …). Předpokládá se, že každý evidovaný celek má přiřazeno jedinečné identifikační číslo.
 • Náhradní díl / materiál : zařízení, které není samostatně funkční. Obvykle je sledováno v rámci skladové evidence zásob materiálu resp. náhradních dílů.
 • Virtuální stroj: fiktivní (reálně neexistující) zařízení, je evidována pro sledování kumulovaných nákladů několika strojů a zařízení a pro přehlednost v evidenci (skupinování zařízení).
 • Dokument: externí dokument (obecně externí soubor), technická a/nebo výkresová dokumentace stroje.

 

Evidence udržovaných položek je provázána s evidencí majetku (hmotného, nehmotného) a může čerpat z účetní evidence např. údaje o odpisování a další údaje z karty majetku. 

V rámci definice hierarchické struktury lze sledovat náklady na jakoukoliv úroveň v této struktuře, na jakoukoliv položku v této struktuře vyjma materiálu / náhradního dílu), a také na jakoukoliv (konstrukční) pozici stroje, v níž je daná součást umístěna. Náklady jsou systémem automaticky promítány do položek vyšších. 

Strukturu Strojů a zařízení lze pružně měnit, tj. například přesouvat agregáty z jedné pozice do jiné pozice nebo do jiného stroje, případně „vymontovat“ pro provedení opravy a nahradit jiným agregátem (tj. výměnný systém). Historie změn v umístění agregátů, resp. částí zařízení si systém pamatuje.

 

Zakázky údržby

Zakázky údržby představují příkaz pro provedení výkonu údržby a umožňují sledovat jednotlivé akce údržby na konkrétní položce Stroje a zařízení. Zakázky obsahují popis pro zadání práce a umožňují evidovat údaje o provedeném rozsahu práce. V rámci evidence zakázek jsou sledovány veškeré nákladové položky týkající se zakázky : výkony pracovníků údržby, výkony cizích pracovníků, resp. kooperace, materiálové náklady (podle skladových položek ve vazbě na skladovou evidenci), případně jiné náklady (režie).

Zakázky údržby

 

Detail zakázky údržby

 

Součástí evidence zakázek může být veškerá dokumentace související s provedením zakázky.
V případě, že je evidována Kniha poruch /mimořádné opravy/, je zakázka provázána také na příslušný záznam v Knize poruch / mimořádných oprav
Aplikace rozlišuje zakázky interní (na vlastních zařízeních) a externí, tj. zakázky provedené pro cizí subjekty.

 

Plán preventivní údržby

Tato část aplikace umožňuje v předstihu plánovat výkony údržby pro jednotlivá zařízení. Pro sestavení plánu údržby lze využít tzv. Cykly pravidelné údržby, které jsou definovány pro jednotlivé udržované položky. Na základě cyklů a případně dalších vstupů (včetně manuálních zásahů dispečera údržby) je sestaven plán výkonů údržby na zvolené období. Položky plánu údržby jsou rozlišeny podle stupně údržby. Položky plánu údržby jsou zadávány k realizaci prostřednictví Požadavků, které souvisí se zakázkami údržby. 
Plán údržby lze finančně vyhodnotit, tj. pro plánované výkony lze spočítat plánované náklady na období. Plán je možné sledovat ve vztahu k realizovaným výkonům, tj. aplikace podporuje kontrolu plnění plánovaných úkonů.

příklad Cyklu plánované údržby

  

 

Plán údržby

 

Kniha poruch, mimořádné požadavky

V rámci aplikace je možné zaznamenávat aktuální požadavky na neplánované opravy, tj. poruchy, havárie apod. Tato část aplikace podporuje komunikaci mezi provozem (dílna) a pracovníky údržby. Rovněž u mimořádných požadavků je sledováno jejich plnění a odezva na tyto požadavky.

 

Sledování nákladů, výkaznictví

Aplikace umožňuje sledovat detailně a věrohodně náklady na zajištění údržby Strojů a zařízení, a to v obvyklé struktuře materiál (náhradní díly), výkony, kooperace, ostatní náklady. Náklady mohou být sledovány ve vazbě na ostatní související evidenci vedenou v rámci aplikace MAGIS nebo jiné ERP aplikace: skladovou evidenci náhradních dílů a materiálu, evidenci nákladů na kooperace z knihy Faktur přijatých.
Evidence výkonů pracovníků údržby a ostatních nákladů na údržbu je vedena přímo v rámci aplikace Řízení údržby.

Na základě rozborů nákladů lze odhalit problematická zařízení nebo jejich částí. Sledování nákladů je možné v následující struktuře:

 • Náklady na stroje (zařízení) nebo jejich součásti. V rámci hierarchické struktury se náklady evidované na části atematicky promítají do vyšších položek / agregátů této struktury.
 • Kumulované náklady na „virtuální“ stroje. Náklady organizační složky (střediska).
 • Náklady na jednotlivé /konstrukční/ pozice strojů, ve kterých je příslušný agregát /sledovaná položka/ umístěn.
 • Náklady za vybrané období.
 • Výkony pracovníků údržby, výkony středisek údržby, náklady externích odběratelů těchto služeb.
 • Náklady podle druhu údržbářských výkonů. Statistika údržbářských výkonů

Kalkulace nákladů

 

Na obrázku výše je znázorněn výsledek kalkulace nákladů zvolené zakázky 28000205 v obvyklé strukutře s možností rozklinutí detailu každého typu nákladu na jednotlivé položky. Příklad detailu kalkulace (materiál, výkony viz níže).

Kalkulace nákladů - materiál

 

Kalkulace nákladů - výkony

 

 

Přínosy aplikace

 • Řízení činnosti střediska údržby s využitím aplikace vede k vyšší efektivnosti střediska. Přehled o výkonech pracovníků a dobách reakce. 
 • Přesná evidence o nákladech a detekce problematicých zařízeních z pohledů nákladovosti.  
 • Efektivní nástroje pro plánování údržby.
 • Snadné zpracování podkladů pro vyúčtování (fakturaci) v případě práce pro "cizí". 
 • „Bezešvá“ rozhraní na ERP- aplikace, možnost začlenění aplikace Údržba do kontextu podnikových aplikací. Předpřipravená rozhraní pro SAP R/3 (materiál, FP, kontroling).
 • Možnost rozšíření standardního rozsahu funkcí o tzv. "těžkou údržbu" alias řízení oprav, tj. doplnění o technologii oprav, normování, řízení operací oprav apod. 
 • Spolehlivost dodavatele, certifikace dle norem ISO 9000.