Produkty a služby

Produkty a služby

DATA-Software spol. s r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií. Primárně jsou naše služby orientovány na přípravu a realizace softwarových aplikací různého zaměření a na podporu jejich provozování.

Aplikace zajišťuje průběžné a přehledné sledování a řízení obchodního případu (zakázky) během celé doby zpracování: cenová nabídka - obchodní smlouva – technologická příprava a předběžná kalkulace nákladů (ceny) – předání do výroby – plánování výroby (rezervace kapacity a času zpracovatelských strojů) - monitoring výroby - odvedení hotové výroby do expedice – zpracování dokladů pro odběratele (dodací listy) - expedice - fakturace.

Pro rychlou aktualizaci zásoby a důsledné a bezchybné podchycení všech pohybů položek zásob (v tomto případě palet tabulí nebo rolí) je vhodné použít mobilní skladové terminály se skenerem bar-code nebo RFID čipu.
Palety (role) materiálu jsou identifikovány kódy, které jednoznačně specifikují druh a množství na paletě. Tato identifikace je zajištěna výrobce. Příslušné identifikátory jsou schopni poskytovat rozhodující výrobci základního materiálu.

Aplikace MAGIS RV Řízení výroby je součástí uceleného programového řešení ERP systému pro řízení podniku MAGIS PRO.

Specializovaná aplikace pro řízení výrobních procesů je určena pro podniky se zakázkově orientovanou výrobou i s výrobou na sklad. Z hlediska opakovatelnosti výroby je možné systém aplikovat jak pro kusovou výrobu tak pro výrobu sériovou. Výrobní proces je popsán jako sled diskrétních vzájemně provázaných operací.

 

Aplikace pro podporu řízení zakázek údržby strojů a zařízení a ostatního investičního majetku.

Aplikace MAGIS Řízení údržby je jedním z modulů aplikace MAGIS PRO v9. Aplikace je určena pro podniky a firmy (bez omezení velikosti), které provádějí údržbu majetku společnosti (strojového parku) vlastními silami a/nebo prostřednictvím externích partnerů a chtějí mít zajištěnu věrohodnou evidenci související s touto činností včetně sledování detailních nákladů na jednotlivá zařízení (stroje) a nebo na jejich části.

Aplikace pokrývá svými funkcemi procesy preventivní údržby strojního zařízení a technologických celků, jejich částí, budov a obecně dalšího investičního majetku. Poskytuje nástroje pro detailní evidenci udržovaných položek, podporuje řízení údržbových činností a sledování veškerých nákladů souvisejících s touto činností. Dokumentuje činnost pracovníků údržby, a podporuje komunikaci mezi útvary údržby a tím, kdo údržbu nárokuje.

 

Evidence Strojů a zařízení

Aplikace umožňuje evidovat stroje a zařízení a jejich části až na jednotlivé díly pomocí karet Strojů a zařízení. Tyto položky mohou být uspořádány do hierarchické struktury Strojů a zařízení. Hierarchická struktura Strojů a zařízení je jednak nástrojem pro snadnou orientaci a vyhledávání, jednak pro možnost sledování nákladů na jednotlivé úrovně hierarchické struktury položek Strojů a zařízení.

Seznam strojů a zařízení

 

V rámci hierarchické struktury Strojů a zařízení jsou rozlišovány typy položek:

 • Stroj / agregát: samostatné zařízení, na které jsou sledovány náklady na údržbu jako na samostatný celek. Obvykle se jedná o stroj, linku, zařízení, budovu nebo jejich relativně samostatná části (motor, hydraulika, …). Předpokládá se, že každý evidovaný celek má přiřazeno jedinečné identifikační číslo.
 • Náhradní díl / materiál : zařízení, které není samostatně funkční. Obvykle je sledováno v rámci skladové evidence zásob materiálu resp. náhradních dílů.
 • Virtuální stroj: fiktivní (reálně neexistující) zařízení, je evidována pro sledování kumulovaných nákladů několika strojů a zařízení a pro přehlednost v evidenci (skupinování zařízení).
 • Dokument: externí dokument (obecně externí soubor), technická a/nebo výkresová dokumentace stroje.

 

Evidence udržovaných položek je provázána s evidencí majetku (hmotného, nehmotného) a může čerpat z účetní evidence např. údaje o odpisování a další údaje z karty majetku. 

V rámci definice hierarchické struktury lze sledovat náklady na jakoukoliv úroveň v této struktuře, na jakoukoliv položku v této struktuře vyjma materiálu / náhradního dílu), a také na jakoukoliv (konstrukční) pozici stroje, v níž je daná součást umístěna. Náklady jsou systémem automaticky promítány do položek vyšších. 

Strukturu Strojů a zařízení lze pružně měnit, tj. například přesouvat agregáty z jedné pozice do jiné pozice nebo do jiného stroje, případně „vymontovat“ pro provedení opravy a nahradit jiným agregátem (tj. výměnný systém). Historie změn v umístění agregátů, resp. částí zařízení si systém pamatuje.

 

Zakázky údržby

Zakázky údržby představují příkaz pro provedení výkonu údržby a umožňují sledovat jednotlivé akce údržby na konkrétní položce Stroje a zařízení. Zakázky obsahují popis pro zadání práce a umožňují evidovat údaje o provedeném rozsahu práce. V rámci evidence zakázek jsou sledovány veškeré nákladové položky týkající se zakázky : výkony pracovníků údržby, výkony cizích pracovníků, resp. kooperace, materiálové náklady (podle skladových položek ve vazbě na skladovou evidenci), případně jiné náklady (režie).

Zakázky údržby

 

Detail zakázky údržby

 

Součástí evidence zakázek může být veškerá dokumentace související s provedením zakázky.
V případě, že je evidována Kniha poruch /mimořádné opravy/, je zakázka provázána také na příslušný záznam v Knize poruch / mimořádných oprav
Aplikace rozlišuje zakázky interní (na vlastních zařízeních) a externí, tj. zakázky provedené pro cizí subjekty.

 

Plán preventivní údržby

Tato část aplikace umožňuje v předstihu plánovat výkony údržby pro jednotlivá zařízení. Pro sestavení plánu údržby lze využít tzv. Cykly pravidelné údržby, které jsou definovány pro jednotlivé udržované položky. Na základě cyklů a případně dalších vstupů (včetně manuálních zásahů dispečera údržby) je sestaven plán výkonů údržby na zvolené období. Položky plánu údržby jsou rozlišeny podle stupně údržby. Položky plánu údržby jsou zadávány k realizaci prostřednictví Požadavků, které souvisí se zakázkami údržby. 
Plán údržby lze finančně vyhodnotit, tj. pro plánované výkony lze spočítat plánované náklady na období. Plán je možné sledovat ve vztahu k realizovaným výkonům, tj. aplikace podporuje kontrolu plnění plánovaných úkonů.

příklad Cyklu plánované údržby

  

 

Plán údržby

 

Kniha poruch, mimořádné požadavky

V rámci aplikace je možné zaznamenávat aktuální požadavky na neplánované opravy, tj. poruchy, havárie apod. Tato část aplikace podporuje komunikaci mezi provozem (dílna) a pracovníky údržby. Rovněž u mimořádných požadavků je sledováno jejich plnění a odezva na tyto požadavky.

 

Sledování nákladů, výkaznictví

Aplikace umožňuje sledovat detailně a věrohodně náklady na zajištění údržby Strojů a zařízení, a to v obvyklé struktuře materiál (náhradní díly), výkony, kooperace, ostatní náklady. Náklady mohou být sledovány ve vazbě na ostatní související evidenci vedenou v rámci aplikace MAGIS nebo jiné ERP aplikace: skladovou evidenci náhradních dílů a materiálu, evidenci nákladů na kooperace z knihy Faktur přijatých.
Evidence výkonů pracovníků údržby a ostatních nákladů na údržbu je vedena přímo v rámci aplikace Řízení údržby.

Na základě rozborů nákladů lze odhalit problematická zařízení nebo jejich částí. Sledování nákladů je možné v následující struktuře:

 • Náklady na stroje (zařízení) nebo jejich součásti. V rámci hierarchické struktury se náklady evidované na části atematicky promítají do vyšších položek / agregátů této struktury.
 • Kumulované náklady na „virtuální“ stroje. Náklady organizační složky (střediska).
 • Náklady na jednotlivé /konstrukční/ pozice strojů, ve kterých je příslušný agregát /sledovaná položka/ umístěn.
 • Náklady za vybrané období.
 • Výkony pracovníků údržby, výkony středisek údržby, náklady externích odběratelů těchto služeb.
 • Náklady podle druhu údržbářských výkonů. Statistika údržbářských výkonů

Kalkulace nákladů

 

Na obrázku výše je znázorněn výsledek kalkulace nákladů zvolené zakázky 28000205 v obvyklé strukutře s možností rozklinutí detailu každého typu nákladu na jednotlivé položky. Příklad detailu kalkulace (materiál, výkony viz níže).

Kalkulace nákladů - materiál

 

Kalkulace nákladů - výkony

 

 

Přínosy aplikace

 • Řízení činnosti střediska údržby s využitím aplikace vede k vyšší efektivnosti střediska. Přehled o výkonech pracovníků a dobách reakce. 
 • Přesná evidence o nákladech a detekce problematicých zařízeních z pohledů nákladovosti.  
 • Efektivní nástroje pro plánování údržby.
 • Snadné zpracování podkladů pro vyúčtování (fakturaci) v případě práce pro "cizí". 
 • „Bezešvá“ rozhraní na ERP- aplikace, možnost začlenění aplikace Údržba do kontextu podnikových aplikací. Předpřipravená rozhraní pro SAP R/3 (materiál, FP, kontroling).
 • Možnost rozšíření standardního rozsahu funkcí o tzv. "těžkou údržbu" alias řízení oprav, tj. doplnění o technologii oprav, normování, řízení operací oprav apod. 
 • Spolehlivost dodavatele, certifikace dle norem ISO 9000. 

Aplikace MAGIS CB / MAGIS RV, určené pro řízení výrobních procesů, obsahují mimo jiné volitelný modul MES, tj. Manufacturing Execution System. Tato nadstavba je určená pro on-line monitoring výrobních operací v reálném čase. Modul MES umožňuje provádět sběr výrobních dat přímo u jednotlivých strojů a měřit věrohodně dobu trvání operace a výkon stroje.

Modul MAGIS MES je určen pro všechny, kteří chtějí mít v každém okamžiku detailní přehled o rozpracovanosti výroby na všech sledovaných strojích a přesný časový snímek každého stroje.

 

Mes1_zadani_udalosti

Jednoduchý panel strojníka pro vstup události Start-Stop

Funkce MES jsou určeny pro detailní a přesné sledování průběhu výroby v návaznosti na zahájení a ukončení výrobní operace. Záznamy o provedených operacích jsou generovány na základě on-line sledovaných událostí typu Start a Stop operace (výrobní i nevýrobní), kdy čas události je vždy odečten ze systému a na základě času událostí je vypočtena délka trvání operace. Aplikace umožňují snímat události ze stroje pomocí čidel, nebo mohou být zadány manuálně obsluhou (s využitím bar-code operací, snímáním osobního čísla apod.).

 

mes_schema

 Schema propojení MES, strojů a podnikového IS 

Mes6_VP

Výrobní příkaz s bar-code usnadňuje zadání události Start-Stop

Při zahájení operace je zaznamenána událost START s příslušnými identifikátory. Je možné rozlišit START přípravy operace a START zpracování (Běhu) operace. Obdobným způsobem je možné zaznamenat i nevýrobní operace: údržbářské úkony, poruchy, případně jiné odstávky. Pokud to technické vybavení dovoluje, je možné snímat automaticky i výkon stroje, např. pomocí počitadla výrobků, rychlost stroje a další výkonové parametry.

 

mes_stroj_1

mes_stroj_3

Ukončení operace je dáno zaznamenáním události STOP. S touto událostí je pak v případě, že se jedná o výrobní operaci, spojeno vykázání vyrobeného množství. Při ukončení operace (STOP) je automaticky generováno tzv. Směnové hlášení, záznam o výkonu stroje (a výkonu osádky).

 

Mes3_aktualni_operace

Dispečer - Rozpracované operace na strojích 

Takto je získán reálný časový snímek činnosti stroje (linky / zařízení). K záznamům stroje mohou být doplněny i výkony dalších pracovníků uvedených v osádce (výkon strojníka je zaznamenán automaticky).

 

Mes5_smen_hlaseni

Zaznamenané úseky operací lze doplnit o výkony pracovníků

Aplikace MAGIS CB - MES obsahuje funkce pro monitoring výrobních operací. Na pracovišti dispečera výroby je průběžně aktualizován stav rozpracovanosti výrobních operací na jednotlivých (sledovaných) strojích a také stav operace provedené v „blízké minulosti“.

Jelikož je aplikace MES úzce propojena s ERP systémem MAGIS CB, jsou v rámci monitoringu výroby zobrazovány i údaje z evidence zakázek, údaje o zákazníkovi a údaje z Technologických listů.

 

MES_dispecer_multi

Pracovní panel dispečera

Panel dispečera - podrobný 

Aktuální rozpracovanost na pracovištích lze sledovat v tabulkové nebo grafické podobě. V obou režimech lze jednoduše zobrazit detailní informace o vybrané operaci.

Pokud je spolu s  aplikací MES využíván rovněž modul detailního plánování výroby (Termínování operací), pak propojení s tímto plánem jednak umožňuje zobrazit neustále aktualizovaný čas plánovaného ukončení dosud nedokončených operací, a hlavně pak také průběžně aktualizovat detailní plán výroby.

 

Detailní analýza výrobních dat  

V tomto článku se můžete dočíst o možnotech pokročilých rozborů dat generovaných aplikací MES. 

 

Technické vybavení

 

Pro popsaný způsob sběru dat ve výrobně je třeba použít vhodné technické vybavení, které splní zvýšené nároky na odolnost, bude jednoduše ovladatelné a konfigurovatelné. Právě pro tyto vlastnosti využíváme pro provoz aplikací MES tzv. panelová PC. Zařízení mají integrovanou základní jednotku s dotykovou obrazovkou a ostatními rozhraními v jednom panelu. Panelové PC lze připojit přímo k serveru aplikace MAGIS, nebo k autonomnímu serveru systému MES. Mají zvýšenou odolnost dle standardnu IP65. panel_pc

Pokud je třeba vkládat textová nebo numerická data, lze použít externí klávesnici, nebo grafickou klávesnici zobrazenou na obrazovce. K tomuto zařízení lze připojit skener bar-code nebo snímače RFID čipů.

 

Přínosy aplikace MES

 • Objektivní měření času operací a sledování efektivnosti výroby. Operace nezadává obsluha, ale jsou vypočteny na základě Star-Stop událostí optimálně získaných z čidel strojů. Obvykle je možné čidla instalovat i na stroje, které nejsou původně pro tento způsob sledování a řízení vybaveny. 
 • Aplikace má velmi výrazný vliv na zvýšení efektivity výroby, které plyne již ze samotného faktu on-line sledování výkonnosti strojů a jejich osádek. 
 • Objektivní měření výpadků a poruch včetně krátkodobých výpadků, které bez napojení na sběr signálů přímo ze stroje nelze sledovat. Objektivní podklady pro vyhodnocení složitosti výroby u konkrétního výrobku. 
 • Sledování výkyvů v rychlosti stroje při zpracování zakázky, rozlišení úseků v činosti stroje bez produkce (stroj běží naprázdno) / s produkcí. 
 • Přehledný nástroj pro dispečera o tom, co se ve výrobě na pracovištích aktuálně děje (aktuálně zpracovaná zakázka a aktuální činnost na stroji, aktuální rychlost stroje), ale také co bylo a co bezprostředně bude následovat. Aplikace MES umožňuje získat přesný a detailní časový snímek stroje. 
 • Průběžně aktualizovaný přehled o využití časové kapacity strojů.
 • Možnost detailní analýzy historických dat o zpracování zakázky (např. výkyvy v rychlosti, doby přípravy). 
 • Přímé propojení monitoringu a událostí na Směnové hlášení (součást ERP systému MAGIS CB, sběr dat z výroby) nebo Hlášení výroby (součást MAGIS RV). Zobrazení podrobností o zakázce, jak jsou evidovány v ERP-systému MAGIS na pracovištích aplikace MES. 
 • Propojení monitoringu START-STOP s detailním dílenským plánem (termínováním operací), je možné provádět on-line přepočet plánu podle skutečného času zahájení operace. 

Pro softwarové aplikace v průmyslu jsme doplnili naši nabídku o technická zařízení, která umožňují provozovat tyto aplikace v náročných podmínkách výrobních provozů a v jinak ztížených podmínkách. Uvedená zařízení jsou velmi vhodná např. pro aplikace přímého monitoringu výrobního procesu (viz MAGIS MES), jiné aplikace typu sledování výkonů pracovníků ve výrobě, aplikace pro přímé řízení výrobních technologií apod.

Pro popsané použití je vhodné technické vybavení, které splní zvýšené nároky na odolnost proti vibracím a otřesům, prachu, teplotním výkyvům, navíc je jednoduše ovladatelné a konfigurovatelné. Právě pro uvedené vlastnosti doporučujeme tzv. panelová PC. Zařízení mají integrovanou základní jednotku s odolnou dotykovou obrazovkou a s rozhraními vše v jednom kovovém boxu a nemají standardně žádné pohyblivé a choulostivé prvky. Vhodně konfigurované panelové PC lze připojit přímo k serveru aplikace MAGIS, případně např. k autonomnímu serveru systému MAGIS MES.

 panel_pc

Pokud je třeba vkládat textová nebo numerická data, lze použít externí průmyslovou klávesnici, nebo grafickou klávesnici na obrazovce panel PC. K tomuto zařízení lze připojit mimo jiné skener bar-code nebo snímač RFID čipů.

 

 

Panel PC - Avalue

Nabízíme panelová PC značky Avalue, která pokrývají různá provedení odstupňovaná podle stupně odolnosti, velikosti zobrazovací jednotky. Již na první pohled zaujmou svou ergonomickou konstrukcí. Standardně nabízené velikosti úhlopříčky jsou 8,9“, 15“, 21“, jsou možná i jiná provedení. Zařízení jsou dodávána včetně operačního systému (standardně Windows CE, Windows XP Embeded, Windows 7), síťového připojení, k dispozici je i VOIP technologie, web kamera, čtečka bar-code, čtečka RFID čipů.

Zařízení Vám zkonfigurujeme pro provoz příslušné aplikace.

K zařízením nabízíme příslušné doplňky, tj. montážní stojany, periferie. Jsou možné individuální úpravy boxu pro zabudování do jiného zařízení.

 

Technické parametry vybraných typů (datasheet) jsou ke stažení zde:

Panel PC LPC 1503, 15“ obrazovka

Panel PC FPC 80 Series, 8,9“ obrazovka

Panel PC MPC 21W, 21“ obrazovka

 

Výhody panel PC

 • Vysoká odolnost vhodná pro použití v průmyslu.
 • Snadná údržba.
 • Univerzálnost použití pro různé typy aplikací, aplikace lze snadno připravit. Aplikace nevyžadují speciální vývojová prostředí ani složitou konfiguraci.
 • Snadné ovládání.

Vyvíjíme individuální a speciální softwarové aplikace na míru podle požadavků zákazníka, případně realizujeme úpravy aplikací již vytvořených. Zajištujeme celý cyklus návrhu aplikace od analýzy problému, návrhu projektu, vývoje software, testování až po implementaci a následný servis.

Příklady speciálních a zakázkových aplikací, které jsme v minulosti úspěšně realizovali:

 • Laboratorní měření RIA. Počítačové vyhodnocení výstupů radioimunologické metody RIA jako jedné z diagnostických metod v nukleární medicíně. Zahrnuje kalibraci měřicích přístrojů s výpočetem parametrů netriviální kalibrační funkce a s optimalizací parametrů kalibrace pomocí matematické metody. Dále zahrnuje získání měřených hodnot z měřícího zařízení, výpočet výsledků měření, protokoly měření a evidenci výsledků. Součástí je reporting pro referenční laboratoř.
 • JOKR – aplikace pro barterové obchodování. Specializovaná aplikace pro správu barterových obchodů, návrh obchodu na základě evidovaných nabídek a poptávek, vypořádání obchodu, správa barterových účtů a další …
 • Řízení oprav tramvají. Specializovaná aplikace pro technologickou přípravu, diagnostiku a řízení oprav tramvají v Dopravním podniku Praha. Tato aplikace byla vzhledem k velmi mnoha specifickým požadavkům řešena jako velmi rozsáhlé a převážně individuální řešení.
 • Obchodně-výrobní procesy pro dřevovýrobu v podniku AGROP NOVA. V mnoha ohledech specializované řešení, vytvořené úpravou typové aplikace MAGIS PRO a individuálním vývojem nových funkčních celků nad touto aplikací. Tímto postupem jsme dosáhli velmi dobrých výsledků pokud jde o automatizaci procesů v podniku, přestože se jedná z velké části o výrobu atypických výrobků.
 • Automatizované a bezobslužné odvádění palet hotové výroby, automatický skener bar-code. Podrobnější popis je uveden zde.

 

Technologie, vývojové nástroje

Pro vývoj používáme moderní vývojové nástroje, které umožňují navrhnout a vytvořit kvalitní SW aplikace v krátkém čase a navíc pro různá provozní prostředí. Umíme vývoj aplikací pro standardní PC, aplikací pro mobilní zařízení a aplikací webových. Aplikace jsou provozovatelné na různém techníckém  vybavení a s různými operačními systémy (Windows, LINUX, UNIX, Android,  atd. …). Aplikace mohou využívat pro uložení dat různých typů databází.

Nejčastěji používaná vývojová technologie:

 • Magic XPA a MAGIC UniPaaS (nástupce Magic eDeveloper) pro client / server aplikace i internetové aplikace včetně RIA - Rich Internet Appliciation
 • Microsoft Visual Studio, C#, .NET
 • databáze MS SQL, Pervasive.SQL nebo i jiné typy DB engine podle volby zákazníka 
 • Delphi

 

Modul řeší automatizovanou komunikaci mezi informačními systémy výrobce – uživatele aplikace MAGIS (MAGIS CB / MAGIS PRO) na straně jedné a jeho dodavateli a odběrateli na straně druhé. Komunikace probíhá výměnou strukturovaných zpráv s potvrzením a probíhá přes centrálu SCM. Komunikace není závislá na systému, který používá protistrana.

V současné době aplikace MAGIS CB zpracovává nebo vytváří následující typy zpráv:

 • Order. tj. příjem objednávek do aplikace MAGIS CB od zákazníků.
 • Shipment. Potvrzení o přepravě výrobků k odběrateli. Generování této zprávy je podle předchozího DL vystaveného ve skladu expedice.
 • Goods Receipt. Zpětné potvrzení o příjmu zboží (dokladu) na straně odběratele.
 • Usage. Hlášení o spotřebě materiálu od odběratele v konsignačním skladu (hlášení je dle čísel výrobků). Přijetí této zprávy má za následek vytvoření příslušných dokladů spojených s výdejem z konsignačního skladu.
 • Inventory. Hlášení o zásobě v konsignačním skladu (podle výrobků) od odběratele.
 • Invoice. Zpráva generovaná na základě vystavené faktury k dodávce zboží.
 • In stock. Informace o stavu skladu expedice o výrobcích připravených k expedici.
 • Příkaz k expedici. Vytvoření dodávky – dodacího listu ze skladové zásoby expedice na základě přijaté žádosti odběratele.
 • Order Status. Informace pro odběratele o stavu rozpracovanosti zakázek.
 • Material Order. Objednávka materiálu směrem k dodavateli materiálu (tabulí, rolí).
 • Material Status. Zjištění stavu objednávky materiálu.

Výměna zpráv a jejich zpracování na straně aplikace MAGIS probíhá automaticky. Zprávy představují většinou soubory s definovanou strukturou. Příslušné úlohy na straně aplikace MAGIS jsou provozovány jako bezobslužné v režimu serverové služby.

 

scm_schema