Obecné informace

Systém MAGIS je robustní modulární informační systém určený pro řízení velkých obchodních a výrobních podniků. MAGIS PRO je desktopová aplikace, která nabízí nejrozšířenější funkcionality. Systém umožňuje automatizovat veškeré základní procesy v podniku nebo firmě: ekonomické, obchodní i výrobní. Umožňuje automatizovat styk s okolím podniku (odběratelé, dodavatelé, banky). Předpokládaný počet uživatelů v síti LAN / WAN je 6 a více.

MAGIS PRO se opírá o architekturu Klient / Server.  MAGIS je univerzální řešení, které má řadu odvětvových modifikací určených pro specifického uživatele. Odvětvově orientované modifikace existují např. pro papírenskou výrobu, opravárenství, strojírenskou výrobu, nebo pro obchodní firmu. Systém lze díky použité moderní vývojové technologii dobře a detailně přizpůsobit požadavkům provozovatele systému. Právě možnost individuálního přístupu hraje obecně důležitou roli v našem přístupu k realizaci informačních systémů.

Systém MAGIS PRO může růst s růstem požadavků či celé společnosti. Implementované části lze jednoduše rozšiřovat jak co do počtu uživatelů, tak z hlediska dodaných funkčních celků. Systém MAGIS PRO je komplexní systém pokrývající uceleně problematiku obchodní i výrobní firmy.

Systém pokrývá následující oblasti:

 • Ekonomické zpracování, finanční plánování, kontroling.
 • Obchodní systém (prodej), požadavky a objednávky zákazníků, smluvní vztahy.
 • Správu kontaktů se zákazníky, marketing.
 • Zásobování, oběh zboží, logistika.
 • Plánování a řízení výroby. Zahrnuje technologickou přípravu, přípravu zakázky, kapacitní plánování, dílenské řízení.
 • Plánování a řízení oprav, řízení údržby majetku podniku.
 • Kalkulace nákladů na výrobek, zakázku, projekt, činnost.
 • Kontrolu a řízení jakosti.
 • Manažerský systém (analýzy, statistiky, rozbory).
 • Vazby na aplikace typu e-shop (B2B, B2C).
 • Podpůrné úlohy (např. správu dokumentů).
 • Správu systému (číselníky, katalogy, archivaci historických dat…).

Cíl projektu

Cílem projektu je nabídnout robustní informační systém s nejrozšířenější funkcionalitou, který pokryje požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků, bez ohledu na připojení k internetu. Aplikace je určena především pro velké obchodní a výrobní podniky.

Přínosy

 • Nejsilnější nástroj v rámci řízení podniku.
 • Nejrozsáhlejší dostupná funkcionalita.
 • Bohata funkční výbava, která je v nových verzích stále rozšiřována.
 • Individuální přístup k řešení IS a konkrétním potřebám podniku.
 • Funkce systému MAGIS PRO podporují požadavky systémů řízení kvality řady ISO 9001.
 • Aplikace je vždy k dispozici, bez ohledu na připojení k internetu.

Výstup

Výstupem je sofistikovaná desktopová aplikace, která se skládá z relativně samostatných celků – modulů, které spolu vzájemně komunikují a jsou navázány na společné datové jádro. Pro konkrétní instalaci lze volit ty moduly, které odpovídají zaměření firmy nebo podniku a které jsou pro něj v danou chvíli aktuální. Systém probíhá neustálým vývojem a nabídka typových prvků je průběžně doplňována.

V tuto chvíli nabízíme desktopové aplikace pokrývající funkce v oblasti:     

 • Řízení výroby.
 • Řízení výroby kartonáž.
 • Řízení údržby.
 • Zásoby.
 • Finance.
 • Majetek.
 • Expedice.
 • MES.
 • MIS.
 • Služby.
 • Mzdy.
 • Účetnictví.
 • CMR.
 • Rozšířená realita.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Obecné informace

Webová aplikace je dynamická stránka obsahující různé funkce. Jedná se o relativně nový a perspektivní směr, kdy uživatel aplikaci používá v rámci webového prohlížeče, který se přizpůsobí různým obrazovkám a zařízením. Je to jedna z možností, jak řešit internetové aplikace, které se svým uživatelským komfortem zcela vyrovnají aplikacím desktopovým. Vytvořili jsme úplně nové programovací prostředí, které nám usnadní vyvíjení nových funkcionalit a zachování kompatibility se stávajícím řešením. Aplikace lze spouštět na různých zařízeních, které mají internetové připojení, včetně mobilních zařízeních, chytrých mobilů a tabletů. Aplikace je instalována a spuštěna na vzdáleném Cloud serveru, kde je umístěna aplikace i příslušná databáze, což usnadňuje údržbu, aktualizace a snižuje náklady na provoz.

Cíl projektu

Cílem projektu je nabídnout zákazníkům odlehčenou verzi našich aplikací v online prostředí bez nutnosti využití jejich vlastní IT infrastruktury. Nabízené webové aplikace mají nižší prodejní cenu než desktopové aplikace, avšak svým komfortem se jim zcela vyrovnají. Dalším cílem je rozšíření stávajících modulů o novou vizuální vrstvu s možností zobrazení na různých zařízeních.

Přínosy

 • Přístupnost k aplikaci odkudkoliv s využitím internetového připojení.
 • Fungování bez nutnosti instalace a aktualizace.
 • Nezávislost na platformě a technickém vybavení.
 • Kompatibilita napříč zařízeními a prohlížeči.
 • Uživatelské ovládání má velmi obdobné možnosti, jako u desktopových aplikací.
 • Vysoká míra customizace, snadné a rychlé přizpůsobení potřebám podniku.
 • Zabezpečení dat.
 • Snížení nákladů – provoz aplikace v cloudu místo vlastního serveru.
 • Interoperabilita dat – možnost využití webové aplikace k „zastřešení“ i dalších používaných aplikací třetích stran, např. přehledné informace z více systémů na jednom místě, včetně grafického rozhraní a designu.

Výstup

Realizací tohoto projektu jsme dosáhli významné inovace v oblasti vývoje ERP systému pro širokou škálu podniků, institucí a služeb. Díky vyvinutým aplikacím se může naše společnost zařadit mezi leadery v inovacích v této oblasti, a to díky vyšší uživatelské přívětivostí, propojením jednotlivých funkcí, tvorby sestav, export dokumentů a možnosti využití výstupů na chytrých telefonech a tabletech.

Díky realizací tohoto projektu naše společnost zvýší konkurenceschopnost na trhu a bude schopna nabízet moderní a uživatelsky přívětivé ERP řešení.

Výstupem je sofistikovaná webová aplikace v odlehčené verzinižšími náklady na provoz. Celé řešení tak funguje a je nabízeno jako komplexní Cloudová služba.

V tuto chvíli nabízíme webové aplikace pokrývající funkce v oblasti:

 • Finance.
 • Majetek.
 • Řízení výroby.
 • Zásoby.
 • CRM.

Nyní probíhá customizace jednotlivých aplikací dle konkrétních potřeb a vyžadovaných procesů našich zákazníků.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Modul umožňuje operativní evidenci majetku na evidenčních kartách, technickou a účetní evidenci včetně evidence a výpočtu odpisů (daňových i účetních). S aplikací pracují především účetní. Aplikace Majetek je určen pro zajištění evidence veškerého majetku v podniku, tj. hmotného a nehmotného investičního majetku a hmotného a nehmotného drobného investičního majetku. Je rozlišována evidence vlastního majetku a pronajatého majetku. Programové vybavení umožňuje vedení evidence na kartách majetku, zaznamenání údajů, které popisují stav a umístění majetku, způsob odpisování (daňového i účetního) a výši odpisů a další informace, např. datum inventury. Na každé evidenční kartě je průběžně evidována historie odpisování. Pokud se investiční majetek skládá z dílčích částí, které je třeba dále evidovat, je možné tento seznam rovněž na kartě uvést. Modul podporuje sledování umístění majetku a osobní odpovědnosti za převzatý majetek včetně historie. Programové vybavení poskytuje funkce pro podporu provádění inventur majetku, evidence inventur. Využívá identifikačních prvků typu bar-code nebo čipů a zpracování inventury pomocí přenosných terminálů s vybaveným příslušným snímačem. Podporuje všechny zákonem připouštěné varianty pro daňové i účetní odpisování.

Konkrétní aplikované funkce

Obecně

 • Export účetních tříd.
 • Export daňových koeficientů.
 • Export číselníku místností.
 • Export číselníků pracovníků.
 • Export typů majetku.
 • Export druhů majetku.
 • Export údajů o zpracování podle druhu majetku.

Karta majetku nebo souboru majetku

 • Export karet majetku – dlouhodobý hmotný, nehmotný, drobný hmotný nehmotný.

Zpracování

 • Export účetních odpisů.
 • Export daňových odpisů.

Sestavy, výstupy

 • Seznamy majetku.
 • Rekapitulace účetních a daňových odpisů.
 • Inventurní seznamy.
 • Perspektiva účetních odpisů.
 • Perspektiva daňových odpisů.

Přednosti aplikace MAGIS Majetek

 • Přesný přehled o stavu majetku v podniku (z hlediska finančního i technického) a o jeho umístění v podniku nebo ve firmě.
 • Usnadňuje provádění inventarizace.
 • Na základě nastavených parametrů umožňuje jednoduché a automatické účetní zpracování.
 • Možnost využití různých identifikačních prvků pro automatizované zpracování evidence: čárový kód, čip.
 • Možnost mobilní inventarizace.
 • Otevření dveří do automatizace, digitalizace a průmyslu 4.0.

eInventura

Aplikace eInventura je určena pro elektronickou inventarizaci majetku s použitím mobilního
terminálu vybaveného skenerem. Aplikace je propojena na centrální server s evidencí majetku a je
navržena jako „inventura s nápovědou“ (tedy zobrazuje seznam evidovaných položek – nápovědu, co
je evidováno). Umožňuje pracovníkům provádějícím inventuru získat v terénu seznam evidovaného
majetku, zaznamenat do terminálu informaci o jeho nalezení a případně i v omezené míře provádět
některé změny v evidenci (změna umístnění – místnost / středisko).

Komunikace, předávání dat

eInventura je webová „klientská“ aplikace (ukládá si data na klientském zařízení), tedy může být
používána na libovolném mobilním zařízení připojeném k internetu a s nastaveným připojením na
podnikový server. Na základě specifikace si aplikace stáhne podle zadaného filtru (druh majetku /
středisko / místnost) data z centrálního serveru – seznam majetku, a tyto položky zobrazí na
obrazovce terminálu. Obsluha postupně zadává ID položky (skenuje / zadává inventární čísla) do
aplikace terminálu, zadané položky jsou (barevně) označeny jako nalezené. Každá nalezená položka
(a zároveň každá úprava položky, jako je například změna místnosti) je odeslána na centrální aplikační
server.
Pokud je terminál mimo internetové připojení, dojde k odeslání pro všechny doposud neodeslané
položky automaticky následně, jakmile terminál bude v dosahu připojení. Data jsou mezitím uložena
v paměti mobilního terminálu. Terminál tedy výhodně kombinuje funkce off-line a on-line mobilních
terminálů.

Aplikace Řízení výroby je určena pro zpracování obchodně – výrobních procesů u podniků orientovaných převážně na zakázkovou výrobu.

Modulárních informační systémy:

 • Prodej.
 • Technologická příprava výroby.
 • Kapacitní plán.
 • Řízení jakosti.
 • Expedice a fakturace.

Prodej

Webové rozhraní pro správu evidence požadavků odběratelů na výrobu s primární orientací na zakázkovou výrobu. Hlavní předností tohoto systému je možnost sledování stavů plnění objednávek vzhledem k zákazníkovi nebo vedení obchodní dokumentace se zákazníkem. To v sobě zahrnuje evidenci entit kredit limitu, smluv, potvrzení objednávek atd. Součástí této technologie je dále evidence smluvních podmínek (platebních, dodacích) za jednotlivé odběratele.

Systém poskytuje evidenci typizovaných výrobků s popisem a popis vlastností výrobků pro odběratele. Dále disponuje možností ocenění výrobků cenou podle ceníků s parametrizovanými vlastnostmi jako platností od – do, dle zákazníka, dle odběrového množství v tuzemských i zahraničních měnách.

V rámci systému je možno provádět různé strategie pro předávání objednávek do výroby, evidovat výrobní zakázky, kumulovat požadavky zákazníků do optimální výrobní dávky (resp. zakázky).

Systém dále poskytuje možnosti pro kalkulaci nákladů na realizaci objednávky podle kalkulačních vzorců včetně výpočtů nákladů na realizaci objednávky. Součástí jsou různé metodiky kalkulace nákladů a uživatelsky definované kalkulační vzorce.

Z hlediska fakturace poskytuje systém možnosti pro fakturaci výrobků podle objednávek zákazníkovi. Proforma faktury – zálohové listy; realizační faktury – daňové doklady s vazbou na Finance (kniha faktur vydaných). Dále možnosti vedení platebního kalendáře k objednávce nebo vyúčtování přijatých záloh. Systém poskytuje výstupy k rekapitulaci prodejů za zákazníky podle sortimentu nebo období. Dále pak náhled na ziskovost objednávek / zakázek.

Konkrétní aplikované funkce

 • Evidence POPTÁVEK.
 • Evidence NABÍDEK.
 • Evidence OBJEDNÁVEK.
 • Katalog výrobků, ceníky – cenotvorba.
 • Předání objednávky k realizaci – výroba.
 • Kalkulace objednávky.
 • Fakturace objednávky.
 • Obchodní analýza a rozbory.

Technologická příprava výroby

Webové rozhraní pro detailní technickou specifikaci výrobku. Součástí systému je evidence technologických postupů výrobku (TP), výrobní operace, rozpisy materiálu atd. Umožňuje napojení na rozhraní CAD systémů (zpracování rozpisek). Systém poskytuje evidenci výrobní dokumentace k výrobku / zakázce. Součástí je dále možnost normování – časové a množstevní normy operací pro plán / odměňování. Zabudovaná je zde funkcionalita pro automatické přepočty norem plánu (podle monitoringu výroby).

Konkrétní aplikované funkce

 • Technologický postup, kusovník.
 • Technologická dokumentace.
 • Rozhraní CAD systémů.
 • Automatické přepočty norem plánu.

Kapacitní plánování

Webové rozhraní pro možnost spravování kapacitního plánu výroby. Uživatelé mají možnost nastavovat plán dle různých parametrů. Součástí jsou plánovací kalendáře zdrojů, parametry pro modifikace algoritmu plánování (dopředu, dozadu, …). Do plánu zde vstupuje výrobní fronta plánu – výrobní zakázky nebo objednávky zákazníků nebo předběžné objednávky zákazníků. Součástí plánování je poskytování možností zařazování různých odstávek výroby, poruchy strojů atd. Systém poskytuje náhled na stav skladů materiálu a sklady nástrojů.

Při zpracování kapacitního plánu dochází k výpočtu termínů výrobních operací a termínů dodání (resp. termínů výroby) s ohledem na kapacitní omezení výrobních zdrojů (stroje, nástroje) a s ohledem na dostupnost vstupů (materiál). Systém dále umožňuje kapacitní plán schvalovat, tisknout sestavy nebo předávat jej do výroby. Dále disponuje možností monitoringu plnění plánu – sledování skutečnosti a také automatický přepočet plánu podle průběžného monitoringu dle skutečnosti.

Konkrétní aplikované funkce

 • Nastavení plánu, parametry plánu.
 • Vstupy plánu.
 • Zpracování kapacitního plánu.
 • Funkce kapacitního plánu.

Řízení jakosti

Webové rozhraní pro řízení jakosti. Uživatel má možnost nastavovat kontrolní činnosti v technologickém postupu nebo označování kontrolních operací. Součástí technologie je poskytnutí plánu kontrolní činnosti, stanovení šablon pro kontrolu kvality nebo šablon pro měření podle (typů) výrobků a výrobních operací (stroj). Evidence kontrolních pokynů poskytuje předpis pro provedení kontrolní činnosti. Umožňuje automaticky generovat pokyny ve výrobě.

Součástí jsou dále periodické kontroly nebo dotazované kontroly a sledování provedení kontrolních operací (obsluhou stroje) a poskytnutí výsledků kontrolních operací (splnění předepsaných parametrů). Systém mimo jiné také poskytuje evidenci neshod – specifikaci neshodných výrobků v rámci odvádění výroby. Součástí jsou různé reporty pro kvantifikaci neshod podle pracovníků / viníků nebo podle výrobků / zakázek a také možnost tisku protokolu o neshodách.

Konkrétní aplikované funkce

 • Nastavení kontrolní činnosti v technologickém postupu.
 • Plán kontrolní činnosti.
 • Kontrolní pokyny.
 • Evidence neshod – specifikace neshodných výrobků v rámci odvádění výroby.
 • Reporty – přehledy.
 • Formulář – protokol o neshodách.

Expedice a fakturace

Webové rozhraní pro evidenci expedičních skladů. Tento systém zaměřený pro expedienty poskytuje možnost specifikace dokladových řad pro individuální chování systému v případě vystavování expedičních dokladů. Uživatel má možnost pořizovat dodací listy nebo doklady pro přesun na jiný expediční sklad. Systém umožňuje vytvářet a editovat tyto doklady a poskytnout tištěnou formu dodacího listu. Systém zahrnuje rovněž funkcionalitu pro vystavování faktur nebo také vratek k expedičním dokladům a k nim vázaného vystavování dobropisů. Systém dále poskytuje možnost evidovat zásobu nejen v rámci skladů, ale také do úrovně lokací. Součástí systému je poskytnutí možnosti provádět inventarizaci expedičních skladů a také možnost provádět uzávěrku. Uživatel má mimo jiné možnost provést výpočet a zobrazení časové analýzy, a to s možností parametrizace včetně nad-skladového výpočtu. Funkcionalita terminálových funkcí není v řešení zahrnuta.

Konkrétní aplikované funkce

 • Evidence skladu expedice, stavy skladu podle výrobků, zakázek, odběratelů.
 • Výdejové doklady – pořízení dokladu, editace dokladu, tisk dokladu.
 • Expedice dokladu.
 • Lokace – evidence lokací ve skladu expedice.
 • Mobilní terminály a skladové operace: podpora vybraných skladových operací pro mobilní terminály (vozíkové / ruční).
  • Funkce: Nakládka, přidělení lokace, změna.
 • Lokace a výdejový doklad.
 • Fakturace dle výdejového dokladu.
 • Přiřazení prodejní ceny (podle Zakázky – Objednávky podle ceníku / podle DL).
 • Uzávěrka skladu, stav skladu k datu.
 • Inventarizace.
 • Výstupy – kontrolní / informativní.

Přínosy aplikace MAGIS RV

 • Lze reálně očekávat dosažení vysoké míry automatizace klíčových podnikových procesů a s tím související zvýšení efektivity výroby.
 • Automatické výpočty profitability realizovaných jednotlivých zakázek. Detailní protokolování nákladových položek zakázek.
 • Vytváření, vydávání a distribuci úplné výrobní dokumentace. Kvalita a podrobnost vydávané dokumentace.
 • Kontrolní mechanismy v podnikových procesech.
 • Vyšší přehlednost týkající se dostupnosti podnikových zdrojů a vytížení kapacit.
 • Začlenění aplikace do stávajících podnikových procesů, respektování zavedených organizačních postupů.
 • Podpora pro variantní výrobní postupy a variantní kusovníky.

 

Poskytuje možnosti vytváření a editaci nových firem až do úrovní subjektů a kontaktů. Součástí funkcionality tohoto systému je kromě výše uvedené možnosti evidence poskytnutí také funkcionality pro možnost efektivně spravovat jednotlivé firmy na základě automatické správy například z hlediska kredit limitu, aktivity firmy atd. 

Konkrétní aplikované funkce

 • Obecná funkcionalita pro zpracování adres a kontaktů. Je dostupná ve všech modelech, kde se pracuje s adresou.
 • Subjekty (Adresář subjektů / firem / partnerů / dealerů / …).
 • Contact Management.

Přednosti aplikace MAGIS CRM

 • Podpora řízení celého cyklu kontaktu se zákazníkem.
 • Správa obchodních případů a klientů.
 • Podpora pro hodnocení odběratelů a dodavatelů.
 • Porozumění a podpora péče o zákazníka.
 • Zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů.
 • Tvorba marketingové strategie k udržení stávajících zákazníků a získání zákazníků nových.
 • Přehled o obchodních příležitostech a jejich vyhodnocení.