Připravujeme novou aplikaci typu B2B pro přímé zadávání požadavků na dodání výrobků zákazníkem. Webová B2B aplikace je navrhována pro výrobce s převažující zakázkovou výrobou a primárně bude přizpůsobena pro výrobce obalů a kartonáže. Aplikace umožní uživatelům - zákazníkům výrobce zadávat požadavky na výrobky přímo do aplikace a bez nutnosti komunikovat s obchodmími zástupci výrobce. B2B aplikace provede detailní kontrolu požadavku a umožní mimo jiné okamžité potvrzení nebo naopak odmítnutí požadovaného termínu dodání s ohledem na zadané množství. Aplikace zprostředkuje online kontrolu a rezervování odpovídající výrobní kapacity.

 Při návrhu aplikace je kladen důraz na automatizaci celého procesu od vložení požadavku zákazníkem, ocenění požadavku, po naplánování požadavku ve výrobě a předání do výroby. Online část aplikace je vyvíjena jako tzv. RIA – Rich Internet Application. Aplikace bude připravena k ostrému nasazení v průběhu roku 2014.

Rozšířili jsme výrazně možnosti aplikací MAGIS v oblasti kontroly procesů a evidence požadavků na certifikované výrobky podle FSC / PEFC certifikátů. V rámci obchodně-výrobního procesu jsou na objednávkách, resp. zakázkách evidovány požadavky na certifikáty typu FSC/PEFC, případně i na jiné typy certifikátů týkajících se zpracovatelského řetězce. Aplikace řeší související značení výrobku, indentifikaci na dokladech, a především umožňuje kontrolovat plnění podmínek certifikátů na vstupní suroviny. Aplikace podporuje podrobný monitoring (podle kódů palet / rolí) použití vstupních surovin ve výrobě a ověření souladu certifikátů u vstupní suroviny a certifikátů požadovaných u výrobku.

V roce 2013 (s největší pravděpodobností od 1.1.) vejde v platnost řada zákonných změn a ustanovení. V následujících bodech chceme upozornit na vybrané body, které budou mít největší vliv na využívání příslušných částí podnikových aplikací a kde také mohou naše aplikace firmám pomoci.

Institut nespolehlivého plátce aneb blacklist firem 

Opatření je součástí návrhu zákona o DPH a v důsledku znamená pro firmy do značné míry povinnost kontrolovat, s kým obchodují. Firma / podnikatel se stane v případě obchodování s nespolehlivým plátcem uvedeným na blacklistu ručitelem za neuhrazené DPH z tohoto plnění (ručení za daň neuhrazenou dodavatelem).

Opatření na straně aplikace MAGIS: již v rámci stávajících aplikací je možné provázání záznamů o firmách s registrem kreditních informací (např. registr Credit Czech). Na základě potvrzení provozovatele tohoto registru (obdobná opatření očekáváme i na straně dalších registrů) bude automaticky nastaven „červený semafor“ v případě nalezení firmy v registru nespolehlivých plátců. Současně v nové verzi aplikací MAGIS pro rok 2013 počítáme s dalšími úpravami, které upozorní na obchodování s problematickou firmou.

Veřejné bankovní účty

Obdobný účinek bude mít úprava zákona o DPH stran tzv. veřejných bankovních účtů. Tato předpokládá zveřejnění  bankovních účtů subjektů (firem). Toto zveřejnění sice bude dobrovolné, avšak v případě nezveřejnění se dodavatel stává pro své partnery méně důvěryhodný. V případě platby na neveřejný účet se totiž plátce opět stává ručitelem za případné neuhrazené DPH, obdobně jako tomu je v případě firmy na blacklist.

Opatření v aplikaci MAGIS: Již v současných verzích je možné nastavit kontroly při vystavování příkazů k úhradě na platnost bankovního účtů u firmy uvedené na příslušné faktuře. Tyto kontroly budou rozšířeny a bude možné je nastavit jako „tvrdé“ (povinné). Současně v okamžiku, kdy bude zveřejněno rozhraní na příslušný registr veřejných účtů, předpokládáme doplnění automatického importu informací o veřejných bankovních účtech do aplikace (obdobně jako funguje například import údajů z obchodního rejstříku).

Zrovnoprávnění dokladů v elektronické a listinné podobě

Tato část novely značně zjednodušuje možnost předávání dokladů v elektronické podobě a bude mít, jak předpokládáme, kladný vliv na četnost dokladů předávaných elektronickou formou a zvýšený zájem o elektronickou komunikaci.

Opatření v aplikaci: příslušné funkce pro elektronickou komunikaci již v aplikaci jsou zabudovány, tedy předpokládáme jejich zvýšené používání. Současně předpokládáme rozšíření datových formátů  pro předávání dokladů v datové podobě (nyní v rámci aplikace podporovány formáty EDI + specifické zákaznické formáty, předpokládám rozšíření podpory o ISDOC).

 

Aktualizovali jsme naše aplikace pro podnikovou sféru. Verze aplikací MAGIS 2013 je nabízena na nové a moderní platformě MAGIC XPA / UniPaaS /. Aktualizace aplikací se nyní týká obecných univerzálních řešení, tedy jak ekonomických modulů aplikace MAGIS, tak modulů pro řízení výroby. Již dříve jsme na novou platformu převedli formou aktualizace specializované oborové aplikace pro výrobce kartonáže a obalů MAGIS CB.

Technické informace o platformě MAGIC XPA, přednosti a vlastnosti této technologie (potažmo pak i aplikací MAGIS), jsou uvedeny na stránkách výrobce.

Rozšířili jsme v poslední době portfolio funkcí aplikace MAGIS, které jsou upraveny pro ovládání pomocí dotykové obrazovky (touch displej). Jedná se u funkční celky, které jsou využívány např. v náročných podmínkách výrobní dílny, kde by klávenice a myš nepřežily. Funkce  mohou být provozovány na panel PC různých velikostí, ale např. i na tabletech.

Příklady funkcí v MAGISu přizpůsobených ovládaní pomocí dotykového displeje (nové i dříve používané):

  • Odvádění výrobních operací ve výrobě (aplikace typu „strojírenská“ výroba i  výroba kartonáže).
  • Prakticky kompletní funkcionalita celého modulu MES Monitoring výroby je takto koncipována.
  • Odvádění (palet) hotové výroby.
  • Funcke tisku paletových lístků, resp. značení výrobků ve výrobě.
  • Vystavení expedičních dokladů. Obecně funkce skladových manipulací pro mobilní terminály jsou takto navrženy. 

Co připravujeme v této oblasti nového ?  Aplikace typu MIS (manažerské rozbory,  obchodní rozbory) k použití pro tablety a/nebo chytré mobilní telefony.

Zahájili jsme implementaci softwarové aplikace pro Řízení údržby strojů a zařízení a chemickém podniku Macco Organiques. Probíhá implementace inovované a rozšířené aplikace na platformě MAGIC UniPaaS / XPA. Více k apikaci Řízení údržby zde ...   V rámci nové verze aplikace byly doplněny následující funkce a funkční celky:

  • rozšířili jsme funkce pro hlášení poruch a závad (obecně neplánované Požadavky),
  • rozšířili jsme možnosti pro vytváření Zakázek údržby z Požadavků, byly doplněny nové funkce pro zpracování,
  • doplnili jsme podporu validačního procesu (protokoly validace),
  • byly rozšířeny možnosti rozborů zakázek a výkonů údržby,
  • je možné sledovat materiálové náklady údržby  ve zjednodušeném režimu (bez vazby na dokladové pohyby materiálového skladu).